V roce 2010 oslaví region jižního Bavorského lesa a Šumavy tisícileté výroèí vzniku rušné obchodní cesty ze solí, tzv. „Zlaté stezky". Tisíciletí, které významnì ovlivnilo nejenom jedno jediné místo této oblasti, nýbrž celý region a také vazby k èeských sousedùm.

geschichte1.jpgPodle zachované historické listiny vìnoval císaø Jindøich II dne 19.4.1010 pasovskému ženskému klášteru v Niedernburgu tržby z mýtného.
Z dùvodù nedostatku soli v èeské pánvi bylo posléze navázáno obchodní spojení. Ve støedovìku byla sùl nezbytnì nutná napø. ke konzervaci potravin, a proto byla sùl do Èech dovážena z oblasti Reichenhall. Až do Pasova byla sùl pøevážena po lodi, ale pøes oblast hranièního pohoøí Bavorského lesa / Šumavy musela být sùl dále transportována po zemi. Tuto èinost zajišovali takzvaní „soumaøi", obchodníci nazývaní podle nákladu, který mìli naložený na koních (nìm. náklad ="Saum", soumar = Säumer). Ale také pìšky se vydávali lidé s nákladem soli, který nesli v krosnì na zádech.


geschichte2.jpg

geschichte3.jpg

geschichte4.jpg

geschichte5.jpg

geschichte6.jpg
Zlatá stezka zaèínala v Pasovì (Passau) a vedla oblastí pasovského biskupství jako tøi rùzné trasy ke tøem cílùm v Èechách - do Prachatic (Prachatitz), Vimperku (Winterberg) a Kašperských Hor (Bergreichenstein). Na zpáteèní cestì se soumaøi vraceli pøedevším s nákladem obilí a dalších potravin.

 

Nejvìtšího rozkvìtu dosáhl obchod na Zlaté stezce v období pozdního støedovìku a renezance. Na nejjižnìjší vìtvi stezky pøeváželo až 1200 koní týdnì náklad o váze kolem 150 kg na konì. Toto obchodování ve velkém ovlivnilo odbyt alpské soli a zásobování èeských zemí solí. Všem, kteøí bydleli v blízkosti této obchodní stezky, pøinášelo obchodování na Zlaté stezce stejnì jako zásobování soumarù a soumarských koní dùležitý zdroj pøíjmù (proto také „zlatá" stezka). Mnoho mìst a obcí v Bavorském lese a na Šumavì vzniklo zásluhou tohoto obchodování. Jak velký význam tato stezka mìla dokazuje mnoho dalších skuteèností - podél jednotlivých vìtví stezky bylo vybudováno nìkolik hradù sloužících k její ochranì. Waldkirchen dostal jako mìstys v letech 1460-1470 opevnìní a pasovští knížata-biskupové a bavorští vévodové øešili na sklonku 16. a 17. století úpornou obchodní rozepøi o sùl. Ještì dnes najdeme v Prachaticích mnoho renezanèních památek dokazujících bohatství tehdejšího mìsta. Stezka však nebyla pouhým obchodním pojítkem - oba národy spojovala pøedevším také v kulturní oblasti.


Zlatá stezka patøila dlouhou dobu k nejrušnìjší soumarské cestì v rámci celého jižního Nìmecka. K zániku této obchodní cesty vedla tøicetiletá válka a nakonec také úplný zákaz dovozu bavorské soli, vydaný Habsburky na poèátku 18. století.


Ještì dnes mùžeme na mnoha místech v krajinì nalézt stopy po Zlaté stezce - tzv. úvozy. Vyznaèené turistické trasy vedou podél starých obchodních stezek a státní silnice è. 12 vedoucí z Pasova do Vimperku probíhá rovnìž na jedné z vìtví Zlaté stezky. Pøíjmení jako napø. Sammer (od nìm. „Säumer" = soumar) nebo Mautner (od nìm. „Maut(h)ner" = výbìrèí mýtného) se zachovala do dnešní doby.
Historie støedovìké obchodní stezky dnes opìt spojuje místa i lidi na obou stranách hranice.Imprese ze stezky


bigal.jpg
» obrázková galerie

Tipy na výlety:
Knihy o tématu:


Frantisek Kubu/ Petr Zavrel:
„Der Goldene Steig",
Historische und archäologische Erforschung
eines bedeutenden Handelsweges,
Band 1: Die Strecke
Prachatitz - Staatsgrenze, Verein
für Ostbairische Heimatforschung,
Passau 2001.


Paul Praxl:
Der Goldene Steig
Morsak-Verlag, Grafenau 1993,
ISBN 978-3-87553-420-7.


Paul Praxl:
Salzhandel und Saumverkehr,
2. Auflage, Waldkirchen 1989.


Paul Praxl:
Goldener Steig - Vom Saumweg
zur Region in: Kulturregion Goldener
Steig, München, 1995, ISBN
3-926303-45-X.


„Wege des Salzes"
Kulturgeschichtlicher Wanderführer.
Haus d. Bayer. Geschichte, 1995.

CD "Bayern, Böhmen und das Salz" vom Haus der Bayerischen Geschichte


Brettspiel des Gymnasiums Waldkirchen


Salz - Der Weg des weißen Goldes
Historischer Dokumentarfilm über die Geschichte und den Transport des Salzes von den Vorkommen in Hallein nach Böhmen produziert zum Anlass „1000 Jahre Goldener Steig"
Dauer: ca. 60 Minuten
Datenträger: DVD und Blu ray
EUR 12,90 zzgl. EUR 2,- Versand
Bestellungen und weitere Infos www.kulamu-foerderverein.de

Michael Sellner:
Auf den Spuren der Säumer
Ein heimatkundliches Lesebuch in zwei Sprachen, Wendebuch in deutscher und tschechischer Sprache, 164 Seiten
Herausgeber: Förderverein Kulturlandschaftsmuseum Grenzerfahrung e. V.
ISBN: 978-3-00-029896-7
EUR 14,90 zzgl. EUR 2,- Versand
www.kulamu-foerderverein.de


Hörbuch Leopoldsreut
Eine Sammlung von Texten mit der Musik aus dem Festspiel Leopoldsreut
EUR 8,90 zzgl. EUR 2,- Versand
Bestellungen und weitere Infos www.kulamu-foerderverein.de