Program s koneènou platností je právì zpracováván a bude prezentován na tìchto internetových stránkách v nejbližší dobì. Tištìný leták s programem a všemi akcemi k výroèí bude k dispozici pøedbìžnì v únoru 2010. Na tomto místì najdete take pøedbìžný pøehled (zatím bohužel jen v nìmeckém jazyce) o termínech akcí. Aktuální pøehled v èeském jazyce bude k dispozici v nejbližší dobì:

Termine 2011

Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |

Mai

01.05.2011 - 31.10.2011 , Muzeum Šumavy, Kašperské Hory
Stopy dìjin, výstava
    Z. Svoboda ...mehr
01.05.2011 - 31.10.2011

Stopy dìjin, výstava
Stopy dìjin
Støíbrný poklad, archeologické nálezy a jiné památky z prostoru historického námìstí v Kašperských Horách

Ort: Muzeum Šumavy, Kašperské Hory

Kontakt: Z. Svoboda

info@kasperk.cz
http://www.muzeum.sumava.net


12.05.2011 - 30.09.2011 , Spolkový dùm Kašperské Hory
Cyklus pøednášek na téma Zlatá stezka, pøednášející jsou z Èech i Nìmecka.
    Z. Svoboda ...mehr
12.05.2011 - 30.09.2011

Cyklus pøednášek na téma Zlatá stezka, pøednášející jsou z Èech i Nìmecka.
Cyklus pøednášek na téma Zlatá stezka
Témata jsou zamìøena na historii Zlaté stezky, popis jednotlivých cest, souèasný výzkum Zlaté stezky na èeském a nìmeckém území nebo na tradici Zlaté stezky v minulosti i souèasnosti. Doprovodná témata pøednášek jsou zamìøená hlavnì na støedovìký obchod ve støední Evropì. Pøednášející jsou z Èech i Nìmecka. Bližší informace o termínech pøednášek na www.sumavanet.cz/khory/Ort: Spolkový dùm Kašperské Hory

Kontakt: Z. Svoboda

info@kasperk.cz


12.05.2011 , Spolkový dùm Kašperské Hory
Historie ZS, Prachatická a Vimperská vìtev ZS a jejich výzkum, pøednáška, F. Kubù a P. Zavøel
    Z. Svoboda ...mehr
12.05.2011 17:00 Uhr

Historie ZS, Prachatická a Vimperská vìtev ZS a jejich výzkum, pøednáška, F. Kubù a P. Zavøel
Historie ZS, Prachatická a Vimperská vìtev ZS a jejich výzkum
PhDr. Kubù (Prachatické muzeum), PhDr. Zavøel (Jihoèeské muzeum v Èeských Budìjovicích)

Ort: Spolkový dùm Kašperské Hory

Kontakt: Z. Svoboda

info@kasperk.cz


25.05.2011 - 01.06.2011 , Kašperské Hory
Spoleèná akce škol z Kašperských Hor a Grafenau
    Z. Svoboda ...mehr
25.05.2011 - 01.06.2011

Spoleèná akce škol z Kašperských Hor a Grafenau
Spoleèná akce škol z Kašperských Hor a Grafenau
Spoleèná prohlídka partnerského mìsta, jejíž výstupem budou dìtmi namalované obrázky nebo zpracovaná prezentace na téma „Co se mi nejvíc líbilo v partnerském mìstì". Obrázky budou prezentovány na výstavì o Kašperskohorské vìtvi Zlaté stezky v Kašperských Horách

www.sumavanet.cz/khory/

Ort: Kašperské Hory

Kontakt: Z. Svoboda

info@kasperk.cz
www.grafenau.de


Juni

16.06.2011 , Kašperské Hory
Zahájení výstavy „Kašperskohorská vìtev Zlaté stezky“
    Z. Svoboda ...mehr
16.06.2011 17:00 Uhr

Zahájení výstavy „Kašperskohorská vìtev Zlaté stezky“
Zahájení výstavy „Kašperskohorská vìtev Zlaté stezky"
Slavností otevøení výstavy se uskuteèní na námìstí v Kašperských Horách od 13.30 hod. Pøipraven je i doprovodný program v podobì dvou pøedstavení divadla Kvelb Theatre.

Ort: Kašperské Hory

Kontakt: Z. Svoboda

info@kasperk.cz
www.sumavanet.cz/khory/


16.06.2011 , Spolkový dùm Kašperské Hory
Kašperskohorská vìtev ZS a její výzkum, pøednáška, F. Kubù a P. Zavøel
    Z. Svoboda ...mehr
16.06.2011 17:00 Uhr

Kašperskohorská vìtev ZS a její výzkum, pøednáška, F. Kubù a P. Zavøel
Kašperskohorská vìtev ZS a její výzkum PhDr. Kubù (Prachatické muzeum), PhDr. Zavøel (Jihoèeské muzeum v Èeských Budìjovicích)Ort: Spolkový dùm Kašperské Hory

Kontakt: Z. Svoboda

info@kasperk.cz
www.sumavanet.cz/khory/


28.06.2011 , Kašperské Hory
Zahájení výstavy „Kašperskohorská vìtev Zlaté stezky“
    Z. Svoboda ...mehr
28.06.2011

Zahájení výstavy „Kašperskohorská vìtev Zlaté stezky“
Zahájení výstavy „Kašperskohorská vìtev Zlaté stezky"
Slavností otevøení výstavy se uskuteèní na námìstí v Kašperských Horách od 13.30 hod. Pøipraven je i doprovodný program v podobì dvou pøedstavení divadla Kvelb Theatre.

Ort: Kašperské Hory

Kontakt: Z. Svoboda

info@kasperk.cz
www.sumavanet.cz/khory/


Juli

01.07.2011 - 30.09.2011 , pìší zóna kašperskohorského námìstí
Výstava „Kašperskohorská vìtev Zlaté stezky“
    Z. Svoboda ...mehr
01.07.2011 - 30.09.2011

Výstava „Kašperskohorská vìtev Zlaté stezky“
Výstava „Kašperskohorská vìtev Zlaté stezky"
Spoleèná výstava mìsta Kašperské Hory a dìtí z Kašperských Hor a Grafenau. Výstava se uskuteèní na pìší zónì kašperskohorského námìstí.

Ort: pìší zóna kašperskohorského námìstí

Kontakt: Z. Svoboda

info@kasperk.cz
www.sumavanet.cz/khory/


21.07.2011 , Spolkový dùm Kašperské Hory
Výzkum ZS v Nìmecku, pøednáška, F. Kubù a P. Zavøel
    Z. Svoboda ...mehr
21.07.2011 17:00 Uhr

Výzkum ZS v Nìmecku, pøednáška, F. Kubù a P. Zavøel
Výzkum ZS v Nìmecku
PhDr. Kubù (Prachatické muzeum), PhDr. Zavøel (Jihoèeské muzeum v Èeských Budìjovicích)

Ort: Spolkový dùm Kašperské Hory

Kontakt: Z. Svoboda

info@kasperk.cz
www.sumavanet.cz/khory/


28.07.2011 , Spolkový dùm Kašperské Hory
Zlaté cesty a solní obchod a vliv vrchnostenských zájmù, pøednáška, F.-R. Erkens
    Z. Svoboda ...mehr
28.07.2011 17:00 Uhr

Zlaté cesty a solní obchod a vliv vrchnostenských zájmù, pøednáška, F.-R. Erkens
Goldene Wege und Salzhandel und der Einfluss herrschaftlicher Interessen
Zlaté cesty a solní obchod a vliv vrchnostenských zájmù, pøednáška, Prof. Franz - Reiner Erkens, Universität Passau

Ort: Spolkový dùm Kašperské Hory

Kontakt: Z. Svoboda

info@kasperk.cz
www.sumavanet.cz/khory/


August

04.08.2011 , Spolkový dùm Kašperské Hory
Zlatá stezka a život našich pøedkù. Infrastruktura a sociální dìjiny støedoevropské sítì cest. pøednáška, H. Wurster
    Z. Svoboda ...mehr
04.08.2011 17:00 Uhr

Zlatá stezka a život našich pøedkù. Infrastruktura a sociální dìjiny støedoevropské sítì cest. pøednáška, H. Wurster
Der Goldene Steig und die Lebeswelten unserer Vorfahren. Infrastruktur und Sozialgeschichte eines mitteleuropäischen Wegenetzes
Zlatá stezka a život našich pøedkù. Infrastruktura a sociální dìjiny støedoevropské sítì cest. pøednáška, Dr. Herbert Wurster, Archivdirektor Passau

Ort: Spolkový dùm Kašperské Hory

Kontakt: Z. Svoboda

info@kasperk.cz
www.sumavanet.cz/khory/


11.08.2011 , Spolkový dùm Kašperské Hory
Johann von Leuchtenberg, pøednáška, D. Stock-Megies
    Z. Svoboda ...mehr
11.08.2011 17:00 Uhr

Johann von Leuchtenberg, pøednáška, D. Stock-Megies
Johann von Leuchtenberg
pøednáška, Diana Stock-MegiesOrt: Spolkový dùm Kašperské Hory

Kontakt: Z. Svoboda

info@kasperk.cz
www.sumavanet.cz/khory/


27.08.2011 - 28.08.2011 , Kašperské Hory
Velký rytíøský turnaj a kostýmovaný prùvod na poèest Karla IV
    Z. Svoboda ...mehr
27.08.2011 - 28.08.2011

Velký rytíøský turnaj a kostýmovaný prùvod na poèest Karla IV
Velký rytíøský turnaj a kostýmovaný prùvod na poèest Karla IV
Velké zakonèení dvouletých oslav milenia Zlatých stezek v podobì rytíøského turnaje a kostýmovaného prùvodu na poèest Karla IV. Na námìstí je pøipraven doprovodný program s hudebními skupinami, šermíøskými vystoupeními, kejklíøi a dalšími úèinkujícími.


Doprovodný program na námestí v sobotu 27.8.2011:

10:00 - hudební vystoupení - stredoveká hudba Gothien
10:10 - oficiální zahájení oslav
10:20 - hudební vystoupení - stredoveká hudba Gothien
11:00 - tanecní vystoupení - tanecní skupina Althea
11:40 - sermírské vystoupení - SHS Romantika
13:15 - krátké neformální projevy osob zapojených do projektu
13:30 - slavnostní kostýmovaný prúvod v cele s císarem Karlem IV.
14:30 - krátké neformální projevy osob zapojených do projektu - louka na Cikánce
15:00 - velký rytírský turnaj na koních - louka na Cikánce
17:00 - vyhlásení víteze turnaje, oficiální rozloucení a zakoncení oslav - louka na Cikánce
Presun zpet na námestí
18:00 - sermírské vystoupení - SHS Romantika
18:30 - hudební vystoupení - stredoveká hudba Gothien
19:00 - vystoupení fakírú - SHS Romantika
19:30 - tanecní vystoupení - tanecní skupina Althea
20:00 - místní hudební skupina Kúrovci

Zmena programu vyhrazena!Ort: Kašperské Hory

Kontakt: Z. Svoboda

info@kasperk.cz
www.sumavanet.cz/khory/


September

22.09.2011 , Spolkový dùm Kašperské Hory
Tradice (vliv) ZS, pøednáška, F. Kubù a P. Zavøel
    Z. Svoboda ...mehr
22.09.2011 17:00 Uhr

Tradice (vliv) ZS, pøednáška, F. Kubù a P. Zavøel
Tradice (vliv) ZS
PhDr. Kubù (Prachatické muzeum), PhDr. Zavøel (Jihoèeské muzeum v Èeských Budìjovicích)

Ort: Spolkový dùm Kašperské Hory

Kontakt: Z. Svoboda

info@kasperk.cz
www.sumavanet.cz/khory/


Termine 2010

Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |

Januar

12.01.2010 - 30.04.2010
Vyhlášení umělecké a literární soutěže Milénium Zlaté stezky
    Městská knihovna Prachatice, Mgr. Hana Mrázová, ředitelka knihovny - tel. (00420-)388 312 231 ...mehr
12.01.2010 - 30.04.2010

Vyhlášení umělecké a literární soutěže Milénium Zlaté stezky
Celorepubliková umělecká a literární soutěž pro žáky a žákyně ve spolupráci s knihovnami. Jsou vyhlášeny 4 kategorie: básně, beletrie (vyprávění, pohádka), ilustrace nebo plakát, fotografie.
Uzávěrka pro přijímaní prací je 30. 4. 2010.
Ort:

Kontakt: Městská knihovna Prachatice, Mgr. Hana Mrázová, ředitelka knihovny - tel. (00420-)388 312 231

reditel@knih-pt.cz
www.knih-pt.cz


22.01.2010 , Mezinárodní Zelený Týden, Berlin, hala 21 b, stánek 110
Prezentace Zlaté stezky na stánku Německého dne okresů
    Okresní úřad Freyung, Pan Heinrich, Tel. +49 (0)8551 57120 ...mehr
22.01.2010

Prezentace Zlaté stezky na stánku Německého dne okresů
Pestrý program zajistí rozmanitou nabídku pro mladé i staré: Prezentace dřevěných sedlových nosičů a dřevěných prostic - bude prezentováno solním soumarem v historickém obleku, vypravěč pohádek, výherní hra na téma 'sůl', počítačová hra, hudební doprovod, atd.

Okres Freyung-Grafenau bude podporovánnásledujícími partnerskými firmami při mezinárodním Zeleném týdnu v Berlíně.
Přitom jsou k dispozici zejména odpočinkové víkendy ve Wellness hotelích:
Wellnesshotel Jagdhof - www.jagdhof-roehrnbach.de,
Landhotel Sportalm - www.hotel-sportalm.de,
Witikohof - www.witikohof.de,
Landhotel Brodinger - www.brodinger.de,
Landhotel Gut Riedelsbach - www.gut-riedelsbach.de,
Hotel Haidmühler Hof - www.haidmuehler-hof.de,
Strickerhof - www.strickerhof.de,
Landhotel Postwirt - www.hotel-postwirt.de,
Berghotel Wieshof - www.berghotel-wieshof.de,
Wander- und Wellnesshotel Hüttenhof - www.hotel-huettenhof.de

Dittrich & Greipl GmbH - www.dittrich-greipl.com,
Altendorfer Kunststofftechnik - www.altendorfer-kunststofftechnik
Schloßkellerei Ramelsberg Betriebs s.r.o. - www.schloss-ramelsberg.de

Ort: Mezinárodní Zelený Týden, Berlin, hala 21 b, stánek 110

Kontakt: Okresní úřad Freyung, Pan Heinrich, Tel. +49 (0)8551 57120

ralph.heinrich@lra.landkreis-frg.de


Februar

26.02.2010 , dům Emerenz-Meier, Schiefweg, 94065 Waldkirchen
Přednáškový večer „Zlatá stezka z archeologického pohledut'
    Cestovní ruch Waldkirchen, P. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433 ...mehr
26.02.2010 19.00 hod

Přednáškový večer „Zlatá stezka z archeologického pohledut'
S Dr. Františkem Kubů a Dr. Petr Zavřelem.Ort: dům Emerenz-Meier, Schiefweg, 94065 Waldkirchen

Kontakt: Cestovní ruch Waldkirchen, P. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433

hobelsberger@waldkirchen.de
www.waldkirchen.de


März

02.03.2010 - 29.05.2010 , Prachatice - Kulturní centrum Otto Herbert Hajeka, Prachatice
Georg Philipp Wörlen - Od Expressionismu k nové věcnosti
    Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury tel. (00420-)388 607 530 ...mehr
02.03.2010 - 29.05.2010

Georg Philipp Wörlen - Od Expressionismu k nové věcnosti
V rámci jubilea '1000 let Zlaté stezky' došlo k výstavní spolupráci mezi Muzeem moderního umění Wörlen, Pasov a Kulturním centrem Otto Herberta Hajeka, Prachatice. Vzájemně si vymění výstavní expozice, tak že se s umělcem Otto Herbertem Hajekem seznámí v Pasově a s Georgem Philippem Wörlenem v Prachaticích.

Ort: Prachatice - Kulturní centrum Otto Herbert Hajeka, Prachatice

Kontakt: Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury tel. (00420-)388 607 530

ruzena.stemberkova@mupt.cz
www.prachatice.cz


04.03.2010 , Pasov, Seminář Sv. Maxe, Slavnostní sál (Festsaal)
Přednáška na téma '1000 let Zlaté stezky'
    Katolické vzdělávání dospělých ve městy a okrese Pasov o.s.; Domplatz 4a, 94032 Passau; Tel. +49 (0)851 3 93 74 12, Fax +49 (0)851 3 93 74 19 ...mehr
04.03.2010 19.30 hod

Přednáška na téma '1000 let Zlaté stezky'
'V listině císaře Jindřicha II. pro klášter Niedernburg z roku 1010 je první písemná zmínka obchodní cesty z Pasova do Čech, která je dodnes oceňována jako 'Zlatá stezka'. Tato dobrá pověst z ní dělá obchodní cestu mimořádného významu pro město Pasov, stejně jako pro celý Dolní Bavorský les - se Zlatou stezkou jsou spojeny vrcholné a zářivé fáze pasovských, dolnobavorských, českých a hornorakouských dějin. Proto roku 2010 slavíme jubileum '1000 let Zlaté stezky'. Díky obchodu se solí s Čechami a českými obchodními komoditami na zpáteční cestě (především
obilí) se z Pasova stalo město obchodu mezinárodního významu. Výstavba a zajištění celé cesty bylo hnací sílu pro osídlení a výstavbu pasovského biskupství. Lodní doprava po Innu a Dunaji získala na významu, resp. získala významné impulzy díky obchodu se solí na Zlaté stezce. Tak ovlivnila Zlatá stezka celý region, jeho hospodářskou, dopravní a přepravní infrastrukturu a demografické struktury
společnosti.
Těmto tématům se věnuje aktivita s Pasovským biskupským archívem a východobavorskými regionálními kronikáři jako zapisovateli historie.
Referent: Dr. Herbert Wurster, diocézní archivář, Pasov
Náklady: 5 €

Ort: Pasov, Seminář Sv. Maxe, Slavnostní sál (Festsaal)

Kontakt: Katolické vzdělávání dospělých ve městy a okrese Pasov o.s.; Domplatz 4a, 94032 Passau; Tel. +49 (0)851 3 93 74 12, Fax +49 (0)851 3 93 74 19

keb.passau@bistum-passau.de
www.keb-passau.de


20.03.2010 - 30.05.2010 , Muzeum moderního umění - Wörlen, Bräugasse 17, 94032 Pasov
Otto Herbert Hajek - Od postav k barevným cestám
    Muzeum moderního umění - Wörlen, Dr. Josephine Gabler, Tel, +49 (0)851 383879-0 ...mehr
20.03.2010 - 30.05.2010 19.00 hod

Otto Herbert Hajek - Od postav k barevným cestám
V rámci jubilea '1000 let Zlaté stezky' došlo k výstavní spolupráci mezi Muzeem moderního umění Wörlen, Pasov a Kulturním centrem Otto Herberta Hajeka, Prachatice.
O.H.Hajek, rodák ze Šumavy (1927-2005), daroval v roce 2001 Městu Prachatice cca. 80 svých uměleckých děl. V rámci výměnné přehlídky děl malíře Georga Philippa Wörlena obdrží zápůjčkou Muzeum moderního umění díla mistra Hajeka. Ranné, dnes téměř neznámé figurální díla, zkoušené tvary neformálních a hranatých geometrických barevných cest, to vše je zahrnuto v této sbírce a umožňuje si udělat přehled o celkovém díle tohoto malíře.
Vernisáž pro zvané hosty se koná: 19.03.2010, 19.00 hodOrt: Muzeum moderního umění - Wörlen, Bräugasse 17, 94032 Pasov

Kontakt: Muzeum moderního umění - Wörlen, Dr. Josephine Gabler, Tel, +49 (0)851 383879-0

j.gabler@mmk-passau.de
www.mmk-passau.de


26.03.2010 , Přednáškový sál KEB, Abteistr. 23, 94078 Freyung
1000 let Zlaté stezky - hospodářský a kulturně historický význam'
    KEB Freyung, Tel. + 49 (0)8551 4581 ...mehr
26.03.2010 19.30 hod

1000 let Zlaté stezky - hospodářský a kulturně historický význam'
Přednáška s Dr. Herbertem Wursterem

Ort: Přednáškový sál KEB, Abteistr. 23, 94078 Freyung

Kontakt: KEB Freyung, Tel. + 49 (0)8551 4581

info@keb-freyung.de
www.keb-freyung.de


April

11.04.2010 , Pasov, Sraz Nikolakloster, jižní portál/ul. Innstraße
Prohlídka města na téma soli' v Pasově
    Šárka Marešová, Telefon: Tel. 0851-9871479 a Hanns Wiegel, Tel. 0851-41563 ...mehr
11.04.2010 10.30 hod, délka cca. 1,5 h

Prohlídka města na téma soli' v Pasově
Doprovod městem Pasovem na místa spojená se solí. Pro české účastníky bude výklad tlumočen do češtiny.

Trasa doprovodu městem:

Klášter Sv. Nikola, bavorská solní kancelář, solní cesta od Reichenhallu, Berchtesgadenu a Halleinu, most přes Inn, sklad soli, náměstí Residenzplatz, Radniční náměstí, 2. 'Solní celní úřad', klášter Niedernburg (Solní správa 1010-1161), vjezd lodí se solí, věž Schaiblingsturm, špýchar na obilí, české clo, sklad soli (solnice), přístav na Dunaji, most Luitpoldbrücke, hrad Niederhaus (strážní místo na Zlaté stezce), most přes řeku Ilz, lékárna Salvator (nápis), farní kostel sv. Bartoloměje, Soumarská brána

Sraz
: klášter Nikolakloster, jižní portál/ulice Innstraße
Přihlášky na doprovod:
Šárka Marešova, Telefon: Tel. 0851-9871479 a Hanns Wiegel, Tel.
0851-41563Ort: Pasov, Sraz Nikolakloster, jižní portál/ul. Innstraße

Kontakt: Šárka Marešová, Telefon: Tel. 0851-9871479 a Hanns Wiegel, Tel. 0851-41563

sarka.maresova@gmx.de


15.04.2010 , WGP-prostory, Höllgasse, Pasov
Lupiči a mordíři u Soumarského mostu' - premiéra v Pasově
    Rauchzeichen o.s., P. Bähnisch, Tel. + 49 (0)851/70790 ...mehr
15.04.2010

Lupiči a mordíři u Soumarského mostu' - premiéra v Pasově
SalzKult /Kult soli/ - historická hra postav se světelnými efekty


Ort: WGP-prostory, Höllgasse, Pasov

Kontakt: Rauchzeichen o.s., P. Bähnisch, Tel. + 49 (0)851/70790

baehnisch-passau@t-online.de
www.salzkult.de


15.04.2010 - 24.04.2010 , Výstavní prostory WGP, Höllgasse/Steiningergasse, 94032 Pasov
Novinky ze solní dílny
    Rauchzeichen o.s., P. Bähnisch, Tel. + 49 (0)851/70790 ...mehr
15.04.2010 - 24.04.2010

Novinky ze solní dílny
Umělecká výstava
Vernisáž: 15.04.2010

Ort: Výstavní prostory WGP, Höllgasse/Steiningergasse, 94032 Pasov

Kontakt: Rauchzeichen o.s., P. Bähnisch, Tel. + 49 (0)851/70790

baehnisch-passau@t-online.de
www.salzkult.de


17.04.2010 , Město Prachatice
Zahájovací akce v Prachaticích
    Pí. Štemberková, Tel. +420 388 607 350 ...mehr
17.04.2010

Zahájovací akce v Prachaticích
Slavnostní program k významné události v dějinách města na Velkém náměstí.


Ort: Město Prachatice

Kontakt: Pí. Štemberková, Tel. +420 388 607 350

ruzena.stemberkova@mupt.cz
www.prachatice.cz


17.04.2010 , Vimperk
12. Ročník česko-německých ekologických rozhovorů
    P. Dušan Žampach, Tel. +420 728 244 622 ...mehr
17.04.2010

12. Ročník česko-německých ekologických rozhovorů
Tříhodinový program přédnášek - tlumočeno; odpolední exkurze.

Ort: Vimperk

Kontakt: P. Dušan Žampach, Tel. +420 728 244 622
18.04.2010 , Bischofsreut/České Žleby, hraniční most přes Mechový potok a Waldkirchen
1000 let Zlaté stezky - slavnostní zahájení
    Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416 Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, P. Hobelsberger, ...mehr
18.04.2010 09.00 hod

1000 let Zlaté stezky - slavnostní zahájení
Historické zahájení 'Setkání na hranici' s rámcovým programem, následně jízda do Waldkirchenu k slavnostní ceremonii, od 14.30 hod. Slavnostní akce k jubilejnímu roku '1000 let Zlaté stezky' na náměstí ve Waldkirchenu. Veškerý lid z Čecha a Bavorska je co nejsrdečněji zván na tuto akci. Dojde ke slavnostnímu posvěcení pamětních desek zapuštěných do země, které inicioval spolek HMV. Kromě toho budete mít možnost si nechat vyrazit u Spořitelny (Sparkasse) Waldkirchen vlastní pamětní medaili a to pomocí ruční raznice.

Ort: Bischofsreut/České Žleby, hraniční most přes Mechový potok a Waldkirchen

Kontakt: Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416 Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, P. Hobelsberger,

KuLaMu.Foerderverein@t-online.de hobelsberger@wald
www.kulamu-foerderverein.de www.waldkirchen.de


20.04.2010 , Prachatické muzeum
Z dějin Zlaté stezky
    Pan Pavel Fencl Tel. +420 388 314 202 ...mehr
20.04.2010

Z dějin Zlaté stezky
Přednáška Mgr. Pavla Fencla v rámci Akademie seniorů


Ort: Prachatické muzeum

Kontakt: Pan Pavel Fencl Tel. +420 388 314 202

fencl@prachatickemuzeum.cz
www.prachatickemuzeum.cz


22.04.2010 , Sparkasse (Spořitelna) Waldkirchen, Marktplatz 18, 94065 Waldkirchen
Představení knihy: 'Po stopách soumarů'
    Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416 ...mehr
22.04.2010 19.30 hod

Představení knihy: 'Po stopách soumarů'
Vydání a představení vlastivědné 'čítanky', kterou zpracoval Michael Sellner

Ort: Sparkasse (Spořitelna) Waldkirchen, Marktplatz 18, 94065 Waldkirchen

Kontakt: Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416

KuLaMu.Foerderverein@t-online.de
www.kulamu-foerderverein.de


24.04.2010 - 25.04.2010 , Klášter Niedernburg, Klosterwinkel 1, 94032 Pasov
Vědecký seminář/exkurze
    Sonja Jahrstorfer, Tel. +49 (0)851 509-1940 ...mehr
24.04.2010 - 25.04.2010

Vědecký seminář/exkurze
Vědecký seminář Institutu pro výzkum kulturního prostoru východního Bavorska a sousedních regionů Univerzity Pasov ve spolupráci se Spolkem pro východobavorský vlastivědný průzkum.
V sobotu 24. dubna od 10.15 do 18.00 hod; veřejně přístupné; přednášející Egon Boshof, Nicole Eller, Franz-Reiner Erkens, František Kubů/ Petr Zavřel, Paul Praxl a Armin Ratusny v aule kláštěra Niedernburg, Pasov.
Neděle, 25. duben: exkurze do Prachatic po Zlaté stezce.
Přihlášky předem, děkujeme. Tel. 0851/509-1940 (9 - 12 hod)

Ort: Klášter Niedernburg, Klosterwinkel 1, 94032 Pasov

Kontakt: Sonja Jahrstorfer, Tel. +49 (0)851 509-1940

ikon@uni-passau.de
www.ikon.uni-passau.de


24.04.2010 , Salzweg, Víceúčelová hala
Slavnost: Nordwaldschenkung - školní projekt
    Obec Salzweg, Frau Bauer, Tel. 0851/94998-22, dopoledne ...mehr
24.04.2010 od 14.00 hod

Slavnost: Nordwaldschenkung - školní projekt
12.00 hod:
Slavnostní akt 'Nordwaldschenkung' (darování severních lesů), zřízení mýtné brány v Salzwegu - v části Angl (bývalé kontrolní místo u domu Ammerlhaus)
s přeshraničními uměleckými objekty od žáků ze Salzwegu a jižních Čech.
Následně slavnostní akce ve víceúčelové hale: 'Zpěv, tanec a muzicírování na Zlaté stezce',
za spoluúčasti školy Volksschule Salzweg, hudební školy, místních spolků a pěveckých sborů z jižních Čech

20.00 hod:
koncert dechovky ze Salzwegu ve víceúčelové hale v SalzweguOrt: Salzweg, Víceúčelová hala

Kontakt: Obec Salzweg, Frau Bauer, Tel. 0851/94998-22, dopoledne

bauamt@salzweg.de


26.04.2010 - 31.10.2010 , Muzeum Zlaté stezky, Büchl 22, 94065 Waldkirchen
Specielní výstava 'Dokumenty k 1000 letům Zlaté stezky'
    Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433 ...mehr
26.04.2010 - 31.10.2010 otev?eno: Út - Ne 14.00 - 16.00 hod

Specielní výstava 'Dokumenty k 1000 letům Zlaté stezky'
Muzeum Zlatá stezka' ve Waldkirchenu představuje výstavu v rámci stálé expozice, která je zde již od roku 1983, se zaměřením na nové historické, hospodářské a kulturní otázky související s rokem 2010 jako rokem oslav. Výstava bude rozšířena, mj. o tištěné faksimile historicky vydaných listin k tématu 'Zlatá stezka' jakož i soumarská privilegia v písemné podobě.


Ort: Muzeum Zlaté stezky, Büchl 22, 94065 Waldkirchen

Kontakt: Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433

hobelsberger@waldkirchen.de
www.waldkirchen.de


26.04.2010 - 15.06.2010 , zámek Neuburg, Am Burgberg 5, 94127 Neuburg am Inn
Umělci na téma SŮL' - prezentace Města Prachatice
    Pí. Růžena Štemberková, Tel. +420 388 607 350 Dr. Hartleb, vedoucí kultury okresního úřadu Pasov, Tel. +49 851 ...mehr
26.04.2010 - 15.06.2010 otev?eno: Út - Ne 11.00 - 17.00 hod

Umělci na téma SŮL' - prezentace Města Prachatice
Výstava německých a českých umělců. Zahájení výstavy: 26.04., 18.00 hod.

Ort: zámek Neuburg, Am Burgberg 5, 94127 Neuburg am Inn

Kontakt: Pí. Růžena Štemberková, Tel. +420 388 607 350 Dr. Hartleb, vedoucí kultury okresního úřadu Pasov, Tel. +49 851

ruzena.stemberkova@mupt.czwilfried.hartleb@landkr
www.landkreisgalerie.kulturserver-bayern.de


30.04.2010 - 02.05.2010 , park Kurpark Grafenau
Časový posun - velké historické tržiště ne téma 'Meč a zlaťák v Galgenau'
    Informační centrum Grafenau, Pí. Friedl Tel. +49 (0)8552 962332 ...mehr
30.04.2010 - 02.05.2010

Časový posun - velké historické tržiště ne téma 'Meč a zlaťák v Galgenau'


Ort: park Kurpark Grafenau

Kontakt: Informační centrum Grafenau, Pí. Friedl Tel. +49 (0)8552 962332

friedl.karin@grafenau.de
www.grafenau.de


Mai

02.05.2010
Putování po stopách Waldschmidta: „Na Zlaté stezce' - díl 1
    Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151 ...mehr
02.05.2010 09.00 hod

Putování po stopách Waldschmidta: „Na Zlaté stezce' - díl 1
Maximilian Schmidt pobýval v létě roku 1893 po delší dobu ve Freyungu. V té době vznikl jeho román 'Na Zlaté stezce'. V tomto románu popsal některá z nejkrásnějších míst ve Freyungu. Obě bronzové plastiky 'Pfenniggeiger' v blízkosti lázeňského domu (Kurhaus) a píseň 'Tam v krásné Šumavě' budou hrát hlavní roli. S knihou v ruce jako ukazatelem cesty budeme sledovat stopy 'Na Zlaté stezce'.
První část vede od karbidového dolu u Aigenstadlu skrz údolí 'Buchberger Leite' přes Freyung ke zrenovované kapli nazvané 'Brücklmayrkapelle'. Dále přes Winklbrunn k 'Promauer' a 'Rehberger Madln' (skalní malby).

Sraz: 09.00 hod u karbidového dolu u Aigenstadlu.
Jízda zpět z Rehbergu ke karbidovému dolu autobusem. Návrat v cca. 16.00 hod.
Délka trasy: cca. 15 km.
Přihlášky do 30. dubna, 12.00 hod v informačním středisku/správě lázní (Kurverwaltung) Freyung,
Tel. 08551/588-150.
Úhrada nákladů: Euro 3,- /os.; s kartou hostů Euro 2,- /os.Ort:

Kontakt: Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151

www.freyung.de
touristinfo@freyung.de


07.05.2010 - 20.06.2010 , dům 'Haus der Natur, Kunst, Kultur und Jugend' (HNKKJ), Marktmühlerweg 4, 94065 Waldkirchen
Výstava 'Kulturní region Zlaté stezky'
    Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433 ...mehr
07.05.2010 - 20.06.2010 otev?eno denn? 14.00 -17.00 hod

Výstava 'Kulturní region Zlaté stezky'
Výstava je rozdělena do tří částí: historie - geografie a geologie - umění. Záměr projektu vychází v podstatné části z výstavy spolku Adalberta Stiftera (Mnichov), která byla prezentována v roce 1995.

Ort: dům 'Haus der Natur, Kunst, Kultur und Jugend' (HNKKJ), Marktmühlerweg 4, 94065 Waldkirchen

Kontakt: Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433

hobelsberger@waldkirchen.de
www.waldkirchen.de


07.05.2010 , Waldkirchen - Salzgraben 'Sicklinger Berg - Hammer'
Svěcení solného hrobu „Sicklinger Berg – Hammer“
    Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433 ...mehr
07.05.2010 17.00 hod

Svěcení solného hrobu „Sicklinger Berg – Hammer“
Doprovázeno Soumarským spolkem Grainet se soumary a soumarskými koňmi.Ort: Waldkirchen - Salzgraben 'Sicklinger Berg - Hammer'

Kontakt: Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433

hobelsberger@waldkirchen.de
www.waldkirchen.de


07.05.2010 - 08.05.2010 , VHS Passau, Nikolastr. 18, Raum 143 a, 1. Obergeschoss
Schnupperkurs Tschechisch Stufe A1.1 für Anfänger
    Referentin Sarka Maresova ...mehr
07.05.2010 - 08.05.2010

Schnupperkurs Tschechisch Stufe A1.1 für Anfänger
Besuchen Sie gerne Ihr Nachbarland Tschechien? Sie werden bald bemerken, welcher Vorteil es ist, auch nur 10 Worte Tschechisch zu beherrschen! In entspannter Atmosphäre üben Sie die tschechische Aussprache und lernen die ersten Vokabeln, die Sie u. a. im Jubiläumsjahr "1000 Jahre Goldener Steig" bei Veranstaltungen in Tschechien anwenden können. "Ahoj" und bis bald!
Anmeldung erforderlich unter 0851/959000, Gebühr 30 €

Kurszeiten: 07.05.: 18.00 - 21. Uhr, 08.05.: 10.30 - 13.30 Uhr

Ort: VHS Passau, Nikolastr. 18, Raum 143 a, 1. Obergeschoss

Kontakt: Referentin Sarka Maresova

info@vhs-passau.de
vhs-passau.de


08.05.2010
1. Kulturní jízda '1000 let Zlaté stezky'
    KEB Freyung, Tel. + 49 (0)8551 4581 ...mehr
08.05.2010

1. Kulturní jízda '1000 let Zlaté stezky'
Jízda do Halleinu (solní důl u Dürnbergu), dál do Laufenu, jízda lodí po řece Salzach, do Burghausenu. Průvodce: Heinrich Vierlinger, přihlášky na tel. + 49 (0)8551 4581. Odjezd: 06.30 hod z Freyungu, podrobné informace se dozvíte z tisku a programu spolku Kulturkreis/KEB.

Ort:

Kontakt: KEB Freyung, Tel. + 49 (0)8551 4581

info@keb-freyung.de
www.keb-freyung.de


11.05.2010 , Bischofsreut, Viehwoid (pastva pro dobytek)
Filmová noc '1000 let Zlaté stezky'
    Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416 ...mehr
11.05.2010 20.30 hod

Filmová noc '1000 let Zlaté stezky'
Uvedení filmu 'Zlatá stezka'; akce pod širým nebem.

Ort: Bischofsreut, Viehwoid (pastva pro dobytek)

Kontakt: Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416

KuLaMu.Foerderverein@t-online.de
www.kulamu-foerderverein.de


13.05.2010 , Bischofsreut, Viehwoid (pastva pro dobytek)
Filmová noc '1000 let Zlaté stezky'
    Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416 ...mehr
13.05.2010 20.30 hod

Filmová noc '1000 let Zlaté stezky'
Venkovní uvedení filmu pro veřejnost za účasti aktérů z filmu.

Ort: Bischofsreut, Viehwoid (pastva pro dobytek)

Kontakt: Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416

KuLaMu.Foerderverein@t-online.de
www.kulamu-foerderverein.de


14.05.2010 - 30.09.2010 , Galerie ARS NOVA v radnici Hinterschmiding, Dorfplatz 23, 94146 Hinterschmiding
Výstava 'Bohatý jak sůl' - 1000 let Zlaté stezky
    Dr. Manfred Wöhlcke, vedoucí Galerie ARS NOVA ...mehr
14.05.2010 - 30.09.2010

Výstava 'Bohatý jak sůl' - 1000 let Zlaté stezky
Umělecký projekt Charitní školy sv. Elišky ve Freyungu ve spolupráci se školou 'na Haidelu' z Hinterschmidingu.
Vernisáž: pátek, 14.05.2010 v 10.30 hod

Ort: Galerie ARS NOVA v radnici Hinterschmiding, Dorfplatz 23, 94146 Hinterschmiding

Kontakt: Dr. Manfred Wöhlcke, vedoucí Galerie ARS NOVA

manfred.woehlcke@mimnet.com
www.hinterschmiding.de


15.05.2010 - 06.01.2011 , Zámek Obernzell, 94130 Markt Obernzell
Výstava na téma 'Hledání stop v zemi opatství - hospodářství a obchod'
    Informační centrum Obernzell, Pí. Krönner, Tel. +49 (0)8591 9116119, Fax 08591/9116150 ...mehr
15.05.2010 - 06.01.2011 Út - Ne 10 - 17 hod

Výstava na téma 'Hledání stop v zemi opatství - hospodářství a obchod'
15.5. Muzejní noc, otevřeno od 10 do 22 hod. Průvodcem při zahájení výstavy bude okresní vlastivědný pečovatel pan Georg Schurm. Začátek v 19 hod s hudbou Vivo Brass.

Pouze ve dnech 03.06., 01.11., 24./25. a 31.12. je výstava zavřená.

Vstup volný.
V sezóně doprovod zdarma v 10 hod, sraz před zámkem, jinak doprovod dle dohody. Tel. 08591/1066.

Navíc se koná ke specielní výstavě ve třech obcích spolku Donau-Perlen (Dunajské perly), Kellberg-Thyrnau, Obernzell a Untergriesbach, rok tématických akcí k Zlaté stezce. Více na www.donau-perlen.de.'Ort: Zámek Obernzell, 94130 Markt Obernzell

Kontakt: Informační centrum Obernzell, Pí. Krönner, Tel. +49 (0)8591 9116119, Fax 08591/9116150

tourismus@obernzell.de
www.obernzell.de


16.05.2010 , Muzeum Oberhaus, Pevnost Oberhaus 125, 94034 Pasov
Solní Rallye na hradě & muzeu - Po stopě 'bílého zlata'!
    Muzeum Oberhaus Pasov, Tel. +49 (0) 851 49335-12 ...mehr
16.05.2010 13.00 - 18.00 hod

Solní Rallye na hradě & muzeu - Po stopě 'bílého zlata'!
Mladí návštěvníci se mohou jako vynalézaví soumaři zúčastnit tzv. 'Solního rallye' (Salz-Rallye) a prokázat svoji šikovnost a objevitelské nadání. Těm nejmenším hostům vypráví Nepomuk der Klabautermann (lodní skřítek), jak byl na cestách s divokými námořníky na Innu, a jak ho jeho touha po solených preclíkách připravila málem o život. Dospělým se nabízí možnost návštěvy trhovců a prohlídka muzea, což bude jistě zábavné a zajímavé. Vstupné pro dospělé a děti od 6 let: 2 € /os. Krátký doprovod na téma 'bílého zkata' skrz výstavy >Šumava< a >Pasov – Mýtus & Historie<, jakož i loutkové divadlo, vč. skákacího hradu (tzv. hradní rallye)!

Ort: Muzeum Oberhaus, Pevnost Oberhaus 125, 94034 Pasov

Kontakt: Muzeum Oberhaus Pasov, Tel. +49 (0) 851 49335-12

petra.gruber@passau.de
www.oberhausmuseum.de


16.05.2010 , Freyung
Společenské soužití v Bavorsku a Čechách za času Zlaté stezky
    Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151 ...mehr
16.05.2010 od 10.00 hod

Společenské soužití v Bavorsku a Čechách za času Zlaté stezky
Pod mottem 'Museums for Social Harmony - Museen für ein gesellschaftliches Miteinander - Muzea pro společenské soužití' se koná v muzeích po celém světě v květnu 2010 již 33. mezinárodní den muzeí. V Německu, Rakousku a Švýcarsku vychází tato událost na neděli 16. května 2010.

V tomto roce akci společně pořádají Zámek Wolfstein (Freyung), Muzeum myslivosti a rybářství a Wolfsteinské vlastivědné muzeum v domě Schramlhaus s mottem

Společenské soužití v Bavorsku a Čechách za časů Zlatých stezek

Otevírací doby:
10 - 17 hod Galerie Wolfstein s Muzeem myslivosti a rybářství v zámku Wolfstein
14 - 16 hod Wolfsteinské vlastivědné muzeum v domě Schramlhaus

- Vstup volný! -

Program:

15.00 hod: Přednáška v Schramlhausu: 'Společenské soužití v Bavorsku a Čechách za časů Zlatých stezek' v Bavorsku'

15.30 hod: S jedním soumarem společně projdeme od Schramlhausu přes náměstí ve Freyungu k zámku Wolfstein

16.00 hod: Přednáška na zámku: 'Společenské soužití v Bavorsku a Čechách za časů Zlatých stezek v Čechách'

Referent: ředitel studie Gerhard Ruhland

Od 16.30 hod - 20.00 hod: Občerstvení (Taverne) bude na zámku otevřeno k příjemnému zakončení.Ort: Freyung

Kontakt: Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151

touristinfo@freyung.de
www.freyung.de


16.05.2010 , Sraz: dům Emerenz-Meier, Waldkirchen/Schiefweg
Literární vycházka v rámci mezinárodního dne muzeí
    Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433 ...mehr
16.05.2010 16.00 hod

Literární vycházka v rámci mezinárodního dne muzeí
Literární putování po Zlaté stezce okolo hory Sicklingerberg u Waldkirchenu. Autor Manfred Böckl čte ze svého románu 'Šarvátky soumarů na Zlaté stezce'. Následně jídlo ze 'soumarské pánve' v hostinci 'Zur Emerenz'.
Omezený počet účastníků. Přihlášky v knihkupectví Kunze, Tel. +49 (0) 8581 3101.

Ort: Sraz: dům Emerenz-Meier, Waldkirchen/Schiefweg

Kontakt: Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433

hobelsberger@waldkirchen.de
www.waldkirchen.de


16.05.2010 , Sraz: parkoviště u školy Verbandsschule Untergriesbach, Passauer Straße
Skrz údolí potoků a soutěsku Donauleithe'
    Informační centrum Untergriesbach, Tel. +49 (0)8593 9009 21, Fax: +49 (0)8593 9009 30 ...mehr
16.05.2010 13 - 16 hod

Skrz údolí potoků a soutěsku Donauleithe'
Putování k hradní zřícenině 'Griezpach'; tam dojde k odhalení desky s informacemi o někdejším hradě, který měl také za úkol strážit obchod na hlavní trase Zlaté stezky z Schärdingu do Obernzellu a Wegscheidu do Čech; na někdejší obchodní trase podél romantického potoka Gressenbach, skrz Donauleithe, dále do Obernzellu, k přívozu přes Dunaj a po další obchodní trase skrz údolí přítoků Dunaje, potoka Eckerbach a rovněž Hofleitenbach. kde se vyskytuje zajímavá flóra, a pak zpět do Untergriesbachu.
(Pevnou obuv s sebou!)

Ort: Sraz: parkoviště u školy Verbandsschule Untergriesbach, Passauer Straße

Kontakt: Informační centrum Untergriesbach, Tel. +49 (0)8593 9009 21, Fax: +49 (0)8593 9009 30

tourist@untergriesbach.de
www.untergriesbach.de


18.05.2010 , Srazt: Prachatice, Malé náměstí, 8:00 hod
Putování po Zlaté stezce
    ...mehr
18.05.2010 08.00 hod

Putování po Zlaté stezce
Výlet, pořádán společně s prachatickým Klubem seniorů.

Ort: Srazt: Prachatice, Malé náměstí, 8:00 hod

Kontakt:


www.prachatice.cz


18.05.2010 , Bischofsreut/KuLaMu-stezka „Kulturní krajina na Zlaté stezce“
Zážitkový doprovod: 'Po stopách soumarů'
    Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416 ...mehr
18.05.2010 14.00 hod

Zážitkový doprovod: 'Po stopách soumarů'
Akce vypukne v Bischofsreutu uprostřed lesů, kde domovní cedule nechají ožít stavení prvních osadníků, které jsou podnes obydlené. Putujte pak po prošláplé, středověké obchodní cestě 'Zlatá stezka' stoupající vysoko přes hraniční pohoří z Bavorska do Čech, hledajíc stopy po tvrdých chlapících - soumarech, jejichž nenáročné a vytrvalé koně za staletí zanechali hluboké koleje v krajině. Svoji dlouhou, společnou, a přesto především v 20. století, tak rozdílnou historii vyprávějí dvě různé krajiny podél Zlaté stezky. Čekají Vás napínavé příhody místního muzejního průvodce o dobrodružstvích na soumarských cestách, které vedly ve středověku ještě skrz liduprázdnou lesní divočinu s četnými číhajícími nebezpečími a pověstnými pašeráky, na které ještě dnes místní domorodci vzpomínají v dobrém. Bude se vyprávět ale i o 'Železné oponě', která přehradila po roce 1945 Zlatou stezku a to způsobilo i na oko nápadně rozdílný vývoj krajiny na obou stranách hranice.
Délka cca. 3 hod, cena 3 € / rodina 6 €; cestovní pas s sebou!
Nejmenší počet účastníků 12 osob. Přihlášky jsou možné až do jednoho dne před konáním akce. Při nahlášení skupiny je možno zorganizovat i zvláštní vycházku!
Sraz: Bischofsreut/u kostela.

Ort: Bischofsreut/KuLaMu-stezka „Kulturní krajina na Zlaté stezce“

Kontakt: Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416

KuLaMu.Foerderverein@t-online.de
www.kulamu-foerderverein.de


23.05.2010 , Straßkirchen
Jubilejní oslava '1000 let Zlaté stezky'
    Obec Salzweg, paní Bauer, Tel. 0851/9499822 ...mehr
23.05.2010

Jubilejní oslava '1000 let Zlaté stezky'
Svěcení centra obce Straßkirchen s jubilejní oslavou '1000 let Zlaté stezky'.
Akce bude provedena společně s místními spolky.

Ort: Straßkirchen

Kontakt: Obec Salzweg, paní Bauer, Tel. 0851/9499822

bauamt@salzweg.de


26.05.2010 , Prachatice - Park Parkán nebo Národní dům (závislé na počasí)
představení školních divadel
    Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury tel. (00420-)388 607 530 ...mehr
26.05.2010 10.00 hod

představení školních divadel
Jako Hlavní téma divadelní přehlídky bylo vybráno: soumaři a stavitelé cest, vznik Zlaté stezky, největší rozkvět Prachatic, právo královského města, dva požáry města, Sv. Jan Nepomuk Neumann.
Ort: Prachatice - Park Parkán nebo Národní dům (závislé na počasí)

Kontakt: Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury tel. (00420-)388 607 530

ruzena.stemberkova@mupt.cz


28.05.2010 - 29.05.2010 , Leopoldsreut/Obec Haidmühle
Historická slavnostní hra v Leopoldsreutu
    Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416 ...mehr
28.05.2010 - 29.05.2010 20.30 hod

Historická slavnostní hra v Leopoldsreutu
Uvedení na originálním místě v někdejší osadě Leopoldsreut. Vzpomínka na 1000-letou historii Zlaté stezky a na mýtus Leopoldsreutu. Představení různorodých příběhů a strastiplných osudů v zaniklé vesnici na Zlaté stezce.
Autor: Michael Sellner. Doprava autobusem z Bischofsreutu/od kostela od 18.00 hod - rámcový program již od 18.30 hod.

Ort: Leopoldsreut/Obec Haidmühle

Kontakt: Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416

KuLaMu.Foerderverein@t-online.de
www.kulamu-foerderverein.de


30.05.2010
Historické putování ve 3 etapách po Zlaté stezce
    Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151 ...mehr
30.05.2010 09.00 hod

Historické putování ve 3 etapách po Zlaté stezce
Bývalá obchodní cesta Zlatá stezka patřila k nejvýznamějším středoevropským spojovacím cestám a vedla mj. z Pasova přes Freyung do Čech.

1. etapa: Freyung - Röhrnbach. Cca. 18 km.
Sraz: 09.00 hod na parkovišti u koupaliště (Freibad) Freyung. Zpáteční jízda z Röhrbachu do Freyungu autobusem. Návrat v cca. 17.00 Uhr.
Přihlášky do 28. knětna, 12.00 hod v informačním středisku/správě lázní Freyung,
Tel. 08551/588-150; touristinfo€freyung.de.
Poplatek: 3 €/os.; s kartou hosta 2 €/os.Ort:

Kontakt: Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151

touristinfo@freyung.de
www.freyung.de


Juni

02.06.2010 , Leopoldsreut/Obec Haidmühle
Historická slavnostní hra v Leopoldsreutu
    Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416 ...mehr
02.06.2010 20.30 hod

Historická slavnostní hra v Leopoldsreutu
Uvedení na originálním místě v někdejší osadě Leopoldsreut. Vzpomínka na 1000-letou historii Zlaté stezky a na mýtus Leopoldsreutu. Představení různorodých příběhů a strastiplných osudů v zaniklé vesnici na Zlaté stezce.
Autor: Michael Sellner. Doprava autobusem z Bischofsreutu/od kostela od 18.00 hod - rámcový program již od 18.30 hod.

Ort: Leopoldsreut/Obec Haidmühle

Kontakt: Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416

KuLaMu.Foerderverein@t-online.de
www.kulamu-foerderverein.de


04.06.2010 - 05.06.2010 , Leopoldsreut/Obec Haidmühle
Historická slavnostní hra v Leopoldsreutu
    Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416 ...mehr
04.06.2010 - 05.06.2010 20.30 hod

Historická slavnostní hra v Leopoldsreutu
Uvedení na originálním místě v někdejší osadě Leopoldsreut. Vzpomínka na 1000-letou historii Zlaté stezky a na mýtus Leopoldsreutu. Představení různorodých příběhů a strastiplných osudů v zaniklé vesnici na Zlaté stezce.
Autor: Michael Sellner. Doprava autobusem z Bischofsreutu/od kostela od 18.00 hod - rámcový program již od 18.30 hod.

Ort: Leopoldsreut/Obec Haidmühle

Kontakt: Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416

KuLaMu.Foerderverein@t-online.de
www.kulamu-foerderverein.de


04.06.2010 , Prachatické muzeum, Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice (Museum Prachatitz)
Otevření nové stálé expozice v Prachatickém muzeu
    Dr. Kubů, Tel. +420 388 311 419 ...mehr
04.06.2010 otev?eno denn? 9 - 17 hod (hlavní sezóna)

Otevření nové stálé expozice v Prachatickém muzeu
Výstava obsahuje úvozovou cestu s věrnými modely soumarské karavany v živoní velikosti! Dále model města Prachatice za časů renesance
a informační databázi o Zlaté stezce.


Ort: Prachatické muzeum, Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice (Museum Prachatitz)

Kontakt: Dr. Kubů, Tel. +420 388 311 419

kubu@prachatickemuzeum.cz
www.prachatickemuzeum.cz


04.06.2010 , Prachatické muzeum, Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice
Muzejní noc
    Dr. Kubů, Tel. +420 388 311 419 ...mehr
04.06.2010

Muzejní noc
Historicky oblečení soumaři Vás provedou při večerních prohlídkách, za zvuků renesanční hudby a výstupu skupiny šermýřů.

Ort: Prachatické muzeum, Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice

Kontakt: Dr. Kubů, Tel. +420 388 311 419

kubu@prachatickemuzeum.cz
www.prachatickemuzeum.cz


04.06.2010 , Prachatice
Dny duchovní hudby
    ...mehr
04.06.2010 19.00 hod

Dny duchovní hudby
Koncert v kostele sv. Jakuba.

Ort: Prachatice

Kontakt:


www.prachatice.cz


09.06.2010 - 11.06.2010 , Prachatické muzeum, Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice
Vědecká konference
    Dr. Kubů, Tel. +420 388 311 419 ...mehr
09.06.2010 - 11.06.2010

Vědecká konference
Mezinárodní konference 'Staré cesty', organizovaná Prachatickým muzeem, představuje referáty odborníků z Čech, Německa a Rakouska, které přiblíží současný stav výzkumu starých spojovacích cest ve střední Evropě. Vstupní referát shrne výsledky dlouholetého výzkumu Zlaté stezky.


Ort: Prachatické muzeum, Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice

Kontakt: Dr. Kubů, Tel. +420 388 311 419

kubu@prachatickemuzeum.cz
www.prachatickemuzeum.cz


11.06.2010 , Studijní kostel sv. Michaela, Pasov
Koncert brněnských filharmoniků
    ...mehr
11.06.2010 20.30 hod

Koncert brněnských filharmoniků
Zahájení Slavnostních her 'Evropské týdny' Passau.

Ort: Studijní kostel sv. Michaela, Pasov

Kontakt:


www.ew-passau.de


12.06.2010 , náměstí Marktplatz, 94065 Waldkirchen
Koňský den na Zlaté stezce
    Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433 ...mehr
12.06.2010

Koňský den na Zlaté stezce
Asi v polovině 16. století bylo možno jen v Prachaticích napočítat týdně cca. 1200 soumarských koní. Toto číslo platí s jistotou i pro město Waldkirchen. V průměru muselo býti denně postaráno o cca. 200 koní. S námi zažijete, co to znamená zažít naráz 'jen' 90 koní na náměstí Waldkirchenu.

Ort: náměstí Marktplatz, 94065 Waldkirchen

Kontakt: Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433

hobelsberger@waldkirchen.de
www.waldkirchen.de


13.06.2010 , dům Emerenz-Meier, Schiefweg, 94065 Waldkirchen
Mlynářská hra - slavnost v Schiefwegu
    spolek domu Emerenz-Meier, Alex Nodes, Marktstr. 4, 94065 Waldkirchen, Tel. +94 (0)8585 794 ...mehr
13.06.2010 cca. 09.00 - 19.00 hod

Mlynářská hra - slavnost v Schiefwegu
Mlynářské mistrovství se koná v rámci každoročního vesnického trhu Emerenz-Meier. Odehraje se zde soutěž jak hobíků tak profesionálů. Závěrečná hra bude vynesena na historickém mlýnském kameni, který pochází ze soumarských dob.

Ort: dům Emerenz-Meier, Schiefweg, 94065 Waldkirchen

Kontakt: spolek domu Emerenz-Meier, Alex Nodes, Marktstr. 4, 94065 Waldkirchen, Tel. +94 (0)8585 794

alex.nodes@gmx.de
www.emerenz-meier.de


15.06.2010 , Bischofsreut/KuLaMu-stezka „Kulturní krajina na Zlaté stezce“
Zážitkový doprovod: 'Po stopách soumarů'
    Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416 ...mehr
15.06.2010 14.00 hod

Zážitkový doprovod: 'Po stopách soumarů'
Akce vypukne v Bischofsreutu uprostřed lesů, kde domovní cedule nechají ožít stavení prvních osadníků, které jsou podnes obydlené. Putujte pak po prošláplé, středověké obchodní cestě 'Zlatá stezka' stoupající vysoko přes hraniční pohoří z Bavorska do Čech, hledajíc stopy po tvrdých chlapících - soumarech, jejichž nenáročné a vytrvalé koně za staletí zanechali hluboké koleje v krajině. Svoji dlouhou, společnou, a přesto především v 20. století, tak rozdílnou historii vyprávějí dvě různé krajiny podél Zlaté stezky. Čekají Vás napínavé příhody místního muzejního průvodce o dobrodružstvích na soumarských cestách, které vedly ve středověku ještě skrz liduprázdnou lesní divočinu s četnými číhajícími nebezpečími a pověstnými pašeráky, na které ještě dnes místní domorodci vzpomínají v dobrém. Bude se vyprávět ale i o 'Železné oponě', která přehradila po roce 1945 Zlatou stezku a to způsobilo i na oko nápadně rozdílný vývoj krajiny na obou stranách hranice.
Délka cca. 3 hod, cena 3 € / rodina 6 €; cestovní pas s sebou!
Nejmenší počet účastníků 12 osob. Přihlášky jsou možné až do jednoho dne před konáním akce. Při nahlášení skupiny je možno zorganizovat i zvláštní vycházku!
Sraz: Bischofsreut/u kostela.

Ort: Bischofsreut/KuLaMu-stezka „Kulturní krajina na Zlaté stezce“

Kontakt: Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416

KuLaMu.Foerderverein@t-online.de
www.kulamu-foerderverein.de


15.06.2010 , Kurhaus (lázeňský dům) 94078 Freyung, Rathausplatz 2
Smyčcový kvartet DAFO
    ...mehr
15.06.2010 19.30 hod

Smyčcový kvartet DAFO
Slavnostní hry 'Evropské týdny Pasov' (Europäische Wochen Passau).

Ort: Kurhaus (lázeňský dům) 94078 Freyung, Rathausplatz 2

Kontakt:


www.ew-passau.de


16.06.2010 - 18.06.2010
Transport soli z Bad Reichenhallu do Pasova
    Informační centrum Grainet, P. Fuchs, Tel. +49 (0)8585 960030 ...mehr
16.06.2010 - 18.06.2010

Transport soli z Bad Reichenhallu do Pasova
Středa, 16. června
13.00 - 14.00 hod Historické vaření solánky ve 'Staré Salině'
14.15 - 15.15 hod Historické soumarské tažení od 'Staré Saliny' skrz Bad Reichenhall, se soumarskými koňmi, povozy a nosiči krosen.
Ca. 15.30 hod cechovní soumarské ležení v hostinci Bürgerbräu.

Čtvrtek, 17. června
Soumaři dopravují sůl historickými krosnami z Bad Reichenhallu do Laufenu.
Ca. 17.00 hod příchod do Laufenu

pátek, 18. června
9.00 hod Odjezd nosičů krosen (soumarů) lodí z Laufenu do Tittmoningu
14.00 hod jízda soumarů se solním povozem z Tittmoningu do Burghausenu.Ort:

Kontakt: Informační centrum Grainet, P. Fuchs, Tel. +49 (0)8585 960030

info@graineturlaub.de
www.grainet.de


19.06.2010 , Velké nám?stí, Prachatice
Koncert rockové skupiny PARKÁN
    Jaroslava Vl?ková, (00420-)388 607 226 ...mehr
19.06.2010

Koncert rockové skupiny PARKÁN
 Ort: Velké nám?stí, Prachatice

Kontakt: Jaroslava Vl?ková, (00420-)388 607 226

divadlo@prachatice.eu


19.06.2010 , náměstí Residenzplatz, Pasov
1000 let Zlaté stezky - Velká slavnost s historickým předáním soli
    Kulturní úřad Města Pasov, p. Wachtveitl, Tel, +49 (0)851 396345 ...mehr
19.06.2010 15.00 - 22.00 hod

1000 let Zlaté stezky - Velká slavnost s historickým předáním soli
Začátek velkého soumarského tažení na náměstí Residenzplatz v Pasově.


Ort: náměstí Residenzplatz, Pasov

Kontakt: Kulturní úřad Města Pasov, p. Wachtveitl, Tel, +49 (0)851 396345

reinhard.wachtveitl@passau.de
www.passau.de


19.06.2010 , Areál volného času Vodník Vimperk
Vimperská soumarská slavnost
    Pan Pulkrábek, Tel. +420 388 413 800 ...mehr
19.06.2010 od 11.00 hod

Vimperská soumarská slavnost
Happening všech žánrů v přírodě, určený pro rodiny s dětmi a pro návštěvníky Vimperka. Těžiště akce bude v přírodním areálu volného času Vodník, další částí bude vycházka za poznáním města Vimperk. Na řadu přijdou také: divadlo, koncerty, workshopy, aktivity pro děti a dospělé.
Vstup volný!


Ort: Areál volného času Vodník Vimperk

Kontakt: Pan Pulkrábek, Tel. +420 388 413 800

pulkrabek@meks-vimperk.com
www.meks-vimperk.com


19.06.2010 , Prachatice a okolí
XTERRA ZLATÁ STEZKA
    Pan Michal Piloušek ...mehr
19.06.2010

XTERRA ZLATÁ STEZKA
V sobotu 19. ?ervna se poprvé koná Triatlon 'Xterra' v Prachaticích. Nová sout?ž 'Xterra Czech tour' (?eský pohár) provede ú?astníky nádhernými kouty Pracahticka a podél Zlaté stezky. Disciplína plavání na vzdálenost jednoho kilometru se odehraje v nejvýše položeném rybníce v ?eské republice, v K?iš?anovickém rybníce. Pak pojedou triatlonový závodníci na horských kolech podél
Zlaté stezky do Prachatic a odtamtud na nejvyšší vrchol šumavského p?edh??í, na horu Libín. Cíl celé 37 km dlouhé trasy je op?t v Prachaticích, kde je na Velkém nam?stí umíst?no depo pro závodníky. Na záv?r musí ú?astníci absolvovat 9 km b?hu v okolí Prachatic, p?evážn? vedoucí na Dubový vrch. Cíl je na Velkém nám?stí. Tam bude následovat vyhlášení vít?z?. Ve?er se koná koncert znamé rocková kapely Parkán. Pro zájemce, pro které bude ovšem závod Xterra v plné délce a náo?nosti až p?íliš, bude nabídnuta verze 'Xterra easy'. Ta zahrnuje 300 m plavání, 12 km jízdy na kole a 4 km b?h. Kdo by ješt? necht?l nastoupit do všech disciplín osobn?, tak lze utvo?it Xterra-štafetu a absolvovat pouze jednu z disciplín.
B?hem sout?že se koná pro návšt?vníky rozmanitý doprovodný program, a to jak pro d?ti tak i pro dosp?lí.
P?ihlášky na www.prachatice.cz.

Ort: Prachatice a okolí

Kontakt: Pan Michal Piloušek

pilda@email.cz
www.prachatice.cz


19.06.2010 , náměstí Vimperk
Milénium Zlaté stezky
    Pan Pulkrábek, Tel. +420 388 413 800 ...mehr
19.06.2010

Milénium Zlaté stezky
Kulturní program

Ort: náměstí Vimperk

Kontakt: Pan Pulkrábek, Tel. +420 388 413 800

pulkrabek@meks-vimperk.com
www.meks-vimperk.com


19.06.2010 - 26.06.2010
Soumarské tažení z pasova do Prachatic
    Informační centrum Grainet, P. Fuchs, Tel. +49 (0)8585 960030 ...mehr
19.06.2010 - 26.06.2010

Soumarské tažení z pasova do Prachatic
Sobota, 19.06.
14.00 hod Soumarské tažení z městské čtvrti Ilzstadt v Pasově na náměstí Residenzplatz
15.00 hod Zahájení velkého soumarského tažení s historickým předáním soli - proslovy čestných hostů
Ca. 21.30 hod Výprava soumarů
Neděle, 20.06.
14.30 Soumarské tažení do Salzwegu
15.00 hod Příchod do Salzwegu, středověký trh a cechovní soumarské ležení u hostince Spetzinger

Pondělí, 21.06.
09.00 hod Odchod do Hutthurmu
cca. 10.00 hod Krátká zastávka u historického pivovaru ve Straßkirchenu
11.00 - 13.00 hod - polední tábořiště v Hutthurmu
13.00 Odchod z Hutthurmu přes Pragu do Röhrnbachu
cca. 17.00 hod Přivítání soumarů u starého mlýna Bruckmühle
cechovní soumarské ležení v Röhrnbachu - škola 'Na Zlaté stezce'

Úterý, 22.06.
09.00 hod Odchod do Waldkirchenu
11.00 až 13.00 hod Polední tábor ve Waldkirchenu
ca. 17.00 hod cechovní soumarské ležení ve Fürholzu

Středa, 23.06 .
10.00 hod Odchod do Grainetu,
11.00 - 13.00 hod Polední tábor v Grainetu na návsi
13.00 Odchod do Bischofsreutu přes horu Haidel, ca. 12 km
ca. 17.30 hod cechovní soumarské ležení u hostince Madl, Bischofsreut

Čtvrtek, 24.06.
09.00 hod Odchod do Českých Žlebů
ca. 09.45 hod historický hraniční přechod na Mechovém potoce
12.00 - 14.00 hod Polední táboření v Českých Žlebech (Böhmisch-Röhren)
14.00 hod Odchod do Volar (Wallern) 12 km
ca. 17.30 hod cechovní soumarské ležení v soumarskáém trhovém sídle Volary

Pátek, 25.06.
09.30 hod Odchod na Libínské Sedlo (Pfefferschlag) ca. 12 km
12.30 - 14.30 Polední tábor v Libínském Sedle
14.30 hod Odchod do Prachatic, 6 km
16.00 hod Příchod do Prachatic - Slavnosti solné Zlaté stezky - uvítání na Velkém náměstí, soumarské ležení v 'Parkánu'

Sobota, 26.06. Slavnosti solné Zlaté stezky v Prachaticích,
10.00 hod Velký slavnostní průvod, následuje život v táboře soumarů.
Návrat ca. 15.00 hod
Změna programu vyhrazena!Ort:

Kontakt: Informační centrum Grainet, P. Fuchs, Tel. +49 (0)8585 960030

info@graineturlaub.de
www.grainet.de


19.06.2010 , Sraz: Parkplatz Söldenpeterweg in Passau
Studijní a vzdělávací jízda 'Po stopách Zlaté stezky'
    Katolické vzdělávání dospělých ve městě a okrese Pasov, o.s.; Domplatz 4a; 94032 Pasov; Tel. +49 (0)851 3 93 74 12, Fax +49 (0)851 3 93 74 19 ...mehr
19.06.2010 08.00 - 19.00 hod

Studijní a vzdělávací jízda 'Po stopách Zlaté stezky'
Pasov - Waldkirchen - Jandelsbrunn/Wollaberg - Volary - Prachatice - Husinec - Vimperk

'Zlatá stezka' mezi Čechami a Bavorskem byla ve středověku silně frekventovaná prastará mezinárodní obchodní cesta. Na světlo dějin prvně vkročil dne 19. dubna 1010 v darovací listině císaře Jindřicha II. Tři trasy se rozvětvily v průběhu staletí na Prachatice, Vimperk a Kašperské Hory. Vedle tak důležitého zboží jako např. sůl, sklo a mnoha dalšího, se na cestách Zlaté stezky odehrávala intenzivní kulturní výměna. Stezka spojovala život lidí na mnoho způsobů. V letošním roce 1000-letého jubilea těchto 'mezinárodních vztahů na Zlaté stezce' bychom rádi navštívili při vzdělávací jízdě některá důležitá zastavení na bavorské a české/šumavské straně: prohlídka muzeí Zlaté stezky ve Waldkirchenu a Prachaticích, poznávání 'králováckých vesnic' u Jandelsbrunnu, hledání pozůstatků starých soumarských cest v lesních úvozech a hovory s katolickou církví a evangelickými Českými bratry o všem, co tam představuje žít dnes. Srdečně Vás na tuto jízdu zveme.

Ort: Sraz: Parkplatz Söldenpeterweg in Passau

Kontakt: Katolické vzdělávání dospělých ve městě a okrese Pasov, o.s.; Domplatz 4a; 94032 Pasov; Tel. +49 (0)851 3 93 74 12, Fax +49 (0)851 3 93 74 19

keb.passau@bistum-passau.de
www.keb-passau.de


22.06.2010 , Městská knihovna Prachatice
Vernisáž výstavy 'Zlatá stezka' se křtek knihy 'Po stopách soumarů'
    ...mehr
22.06.2010

Vernisáž výstavy 'Zlatá stezka' se křtek knihy 'Po stopách soumarů'
S rozdáváním knih českým žáčkům.Ort: Městská knihovna Prachatice

Kontakt:

reditel@knih-pt.cz
www.knih-pt.cz


22.06.2010 - 02.10.2010 , Městská knihovna Prachatice
Výstava 'Zlatá stezka v Knihovně'
    ...mehr
22.06.2010 - 02.10.2010

Výstava 'Zlatá stezka v Knihovně'
Bibliografická výstava nejen z fondu knihovny.

Ort: Městská knihovna Prachatice

Kontakt:

reditel@knih-pt.cz
www.knih-pt.cz


25.06.2010 - 26.06.2010 , mesto Prachatice
20 Slavnosti solné Zlaté stezky
    Ruzena Štemberková, Tel. +420 388 607 350 ...mehr
25.06.2010 - 26.06.2010

20 Slavnosti solné Zlaté stezky
Tradice slavností sahá do roku 1969 a novì na ni bylo navázáno v roce 1991. Každorocnì se pri mìstských slavnostech zvýší pocet obyvatel ve mìstì až na dvojnásobek. Jde o nadregionální kulturní svátek. Slavnosti se konají každým rokem o posledním víkendu v cervnu.
Do mìsta prijíždí tak jako kdysi soumarská karavana s koòmi i povozy naloženými tzv. bílým zlatem – solí. Tím je odstartováno dvoudenní všeobecné veselí. Nekonecný rej rytírù i kejklírù, klaunù i hudebníkù, vznešených dam i ctihodných pánù a všech, kteøí se prišli bavit. Historické prùvody za vírení bubnù i predstavení vlajkonošù, staroèeský jarmark s ukázkami remesel, rytírské turnaje, hudební a divadelní predstavení na ulici i na jevišti, noèní prùvod s pochodnìmi – to vše vytvárí strhující atmosféru.
Prachatice bývaly vždy križovatkou mezinárodních cest a mostem mezi národy. Kulturní vystoupení zahranièních skupin a spolkù obohacuje pestrý program slavností a ty se stávají vpravdì multikulturním svátkem.Ort: mesto Prachatice

Kontakt: Ruzena Štemberková, Tel. +420 388 607 350

ruzena.stemberkova@mupt.cz
www.prachatice.cz


26.06.2010
2. Kulturní jízda '1000 let Zlaté stezky'
    KEB Freyung, Tel. + 49 (0)8551 4581 ...mehr
26.06.2010

2. Kulturní jízda '1000 let Zlaté stezky'
Jízda do Prachatic s putováním po Zlaté stezce mezi Bischofsreutem a Českými Žlebami a mezi Libínským Sedlem a Prachaticemi. Průvodce: Heinrich Vierlinger, Přihlášky na tel. + 94 (0)8551 4581. Odjezd: 08.00 hod z Freyungu. Podrobnosti sledujte v tisku a v programu spolku Kulturkreis/KEB

Ort:

Kontakt: KEB Freyung, Tel. + 49 (0)8551 4581

info@keb-freyung.de
www.keb-freyung.de


Juli

02.07.2010 - 25.07.2010 , Výstavní hala lázeňského domu Kurhaus Freyung, Rathausplatz 2, 94078 Freyung
Mezinárodní výroční výstava uměleckého spolku Kulturverein
    umělecký spolek Kunstverein Wolfstein e. V., pan Rudi Ranzinger, Tel.+ 94 (0)8551/5530 ...mehr
02.07.2010 - 25.07.2010

Mezinárodní výroční výstava uměleckého spolku Kulturverein
Výstava nese motto: '1000 let Zlaté stezky - putování časem včera a dnes'.
Umělci vytvoří znamení nových cest a ukáží zhodnotitelné vize 'upotřebitelné stezky' v přeneseném smyslu slova. Díla na toto téma vytvoří umělkyně a umělci spolku Wolfstein a to všemi možnými výrazovými prostředky od grafiky, přes malbu, fotografii až sochy. Vše bude k vidění ve vstupní hale lázeňského domu Kurhausu ve Freyungu.
Vernisáž se koná v pátek 02.07. v 19.30 hod.
Laudatio: Rudi Ranzinger, předseda Uměleckého spolku Wolfstein; Hudba: Karl Jell, kytaraOrt: Výstavní hala lázeňského domu Kurhaus Freyung, Rathausplatz 2, 94078 Freyung

Kontakt: umělecký spolek Kunstverein Wolfstein e. V., pan Rudi Ranzinger, Tel.+ 94 (0)8551/5530

rudolf.ranzinger@gmx.de
www.kunstverein-wolfstein.de


04.07.2010 , Sraz: Bischofsreut/Kostelní náměstí
Tam a sem od hranice'
    Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416 ...mehr
04.07.2010 15.00 hod

Tam a sem od hranice'
Historické putování po Zlaté stezce z německého Bischofsreutu přes hranici do Českých Žlebů - vzdálenost pouze 5 km
Setkejte se vysoko v horách hraničního hvozdu, na středověké obchodní cestě 'Zlaté stezky', kudy chodili soumaři a jejich koně a dozvíte se mnoho zajímavého o tvrdém životě, plném odpuštění, který zažívali naši předci v pohraničí mezi Bavorskem a Čechami. Zprostředkovateli Vám bude skupina herců z Bischofsreutu, která dělá představení pod širým nebem. Potkáte kriminální živly - mazané bavorské i české pašeráky, bezpáteřní loupeživou chásku, ale i zbožné křesťany na své cestě do kostela, po které kráčeli z Bischofsreutu na druhou stranu hranice do Českých Žlebů. Po napínavém putování přes hranici do Čech, do Českých Žlebů, bude postaráno o občerstvení i za účasti soumarů a různých jiných živlů. Doprovodí Vás česko-bavorská hudební skupina.
Nezapomeňte si cestovní pas! Pohodlné vycházkové boty s sebou!
Cena: 3 € / s dopravou zpět 6 €
Minimální počet účastníků - 12 osob. Přihlášky nejpozději 1 den před konáním akce. Pro přihlášené skupiny i zvláštní termíny!'


Ort: Sraz: Bischofsreut/Kostelní náměstí

Kontakt: Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416

KuLaMu.Foerderverein@t-online.de
www.kulamu-foerderverein.de


06.07.2010 , farní kostel Waldkirchen
Hudba Hildegardy z Bingenu
    ...mehr
06.07.2010 19.30 hod

Hudba Hildegardy z Bingenu
Slavnostní hry Evropské týdny Pasov.

Ort: farní kostel Waldkirchen

Kontakt:


www.ew-passau.de


10.07.2010 , Městská kavárna Café Rosing, Unterer Marktplatz, 94065 Waldkirchen
Svěcení cyklistického sloupku 'Solní soumar'
    Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433 ...mehr
10.07.2010 11.00 hod

Svěcení cyklistického sloupku 'Solní soumar'


Ort: Městská kavárna Café Rosing, Unterer Marktplatz, 94065 Waldkirchen

Kontakt: Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433

hobelsberger@waldkirchen.de
www.waldkirchen.de


11.07.2010
Historické putování ve 3 etapách po Zlaté stezce
    Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151 ...mehr
11.07.2010 09.00 hod

Historické putování ve 3 etapách po Zlaté stezce
Bývalá obchodní cesta Zlatá stezka patřila k nejvýznamějším středoevropským spojovacím cestám a vedla mj. z Pasova přes Freyung do Čech.

2. etapa: Röhrnbach - hrad Fürsteneck. Cca. 18 km.
Sraz: 9.00 hod na parkovišti u koupaliště ve Freyungu. Jízda zpět z Fürstenecku do Freyungu autobusem. Návrat v cca. 17.30 hod.
Přihlášky do 9. července, 12.00 hod v informačním středisku/Kurverwaltung Freyung,
Tel. 08551/588-150; touristinfo€freyung.de.
Poplatek: 5,- Euro/os.; s kartou hosta 4,- Euro/os.Ort:

Kontakt: Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151

touristinfo@freyung.de
www.freyung.de


13.07.2010 , Bischofsreut/KuLaMu-stezka „Kulturní krajina na Zlaté stezce“
Zážitkový doprovod: 'Po stopách soumarů'
    Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416 ...mehr
13.07.2010 14.00 hod

Zážitkový doprovod: 'Po stopách soumarů'
Akce vypukne v Bischofsreutu uprostřed lesů, kde domovní cedule nechají ožít stavení prvních osadníků, které jsou podnes obydlené. Putujte pak po prošláplé, středověké obchodní cestě 'Zlatá stezka' stoupající vysoko přes hraniční pohoří z Bavorska do Čech, hledajíc stopy po tvrdých chlapících - soumarech, jejichž nenáročné a vytrvalé koně za staletí zanechali hluboké koleje v krajině. Svoji dlouhou, společnou, a přesto především v 20. století, tak rozdílnou historii vyprávějí dvě různé krajiny podél Zlaté stezky. Čekají Vás napínavé příhody místního muzejního průvodce o dobrodružstvích na soumarských cestách, které vedly ve středověku ještě skrz liduprázdnou lesní divočinu s četnými číhajícími nebezpečími a pověstnými pašeráky, na které ještě dnes místní domorodci vzpomínají v dobrém. Bude se vyprávět ale i o 'Železné oponě', která přehradila po roce 1945 Zlatou stezku a to způsobilo i na oko nápadně rozdílný vývoj krajiny na obou stranách hranice.
Délka cca. 3 hod, cena 3 € / rodina 6 €; cestovní pas s sebou!
Nejmenší počet účastníků 12 osob. Přihlášky jsou možné až do jednoho dne před konáním akce. Při nahlášení skupiny je možno zorganizovat i zvláštní vycházku!
Sraz: Bischofsreut/u kostela.

Ort: Bischofsreut/KuLaMu-stezka „Kulturní krajina na Zlaté stezce“

Kontakt: Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416

KuLaMu.Foerderverein@t-online.de
www.kulamu-foerderverein.de


17.07.2010 - 18.07.2010 , Grainet
Bavorsko-česká soumarská slavnost
    Informační centrum Grainet, P. Fuchs, Tel. +49 (0)8585 960030 ...mehr
17.07.2010 - 18.07.2010

Bavorsko-česká soumarská slavnost
Ohlédnutí za časy dávno minulými se naskytne návštěvníkům historické oslavy. Při soumarské slavnosti, která upomíná na někdejší význam Grainetu ležícím na obchodní cestě 'Zlatá stezka' spojující Čechy a Bavorsko, zažijete život ve středověku a to na návsi v Grainetu, v okolí kostela Nikolauskirche.

Ort: Grainet

Kontakt: Informační centrum Grainet, P. Fuchs, Tel. +49 (0)8585 960030

info@graineturlaub.de
www.grainet.de


23.07.2010 - 24.07.2010
    ...mehr
23.07.2010 - 24.07.2010
Besuchen Sie gerne Ihr Nachbarland Tschechien? Sie werden bald bemerken, welcher Vorteil es ist, auch nur 10 Worte Tschechisch zu beherrschen! In entspannter Atmosphäre üben Sie die tschechische Aussprache und lernen die ersten Vokabeln, die Sie u. a. im Jubiläumsjahr "1000 Jahre Goldener Steig" bei Veranstaltungen in Tschechien anwenden können. "Ahoj" und bis bald!
Anmeldung erforderlich unter 0851/959000, Gebühr 30 €

Kurszeiten: 23.07.: 18.00 - 21. Uhr, 24.07.: 10.30 - 13.30 Uhr

Ort:

Kontakt:
25.07.2010 , Sraz: parkoviště vedle „WOS 1“ v Höhe Schiefwegu.
Vycházka
    Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433 ...mehr
25.07.2010 14.00 hod

Vycházka
Vycházka s doprovodem na horu Sicklinger Berg u Dechingu. Prohlídka hradu Kaltenstein a občerstvení.


Ort: Sraz: parkoviště vedle „WOS 1“ v Höhe Schiefwegu.

Kontakt: Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433

hobelsberger@waldkirchen.de
www.waldkirchen.de


30.07.2010 - 01.08.2010 , Mauth
1000 let Zlaté stezky - tradiční slavnost v Mauthu
    Informační středisko Mauth, Mühlweg 2, 94151 Mauth, Tel. +49 (0)8557/973838 ...mehr
30.07.2010 - 01.08.2010

1000 let Zlaté stezky - tradiční slavnost v Mauthu
Každé tři roky ožívá v Mauthu obtížný život na venkově v dávno zašlých časech: kameník, mlatec, košíkář - to jsou povolání, která dnes zná většina lidí jen z knih anebo z vyprávění, a k nim patří i soumaření na cestách. Při tradiční slavnosti, pořádané Lesním spolkem (Waldverein) Mauth, mohou návštěvníci na vlastní kůži zažít staré zvyky a dávno zapomenuté obyčeje, zde ožívají dějiny a příběhy na Zlaté stezce. Tehdy, před více jak 300 lety přeložil pasovský knížecí biskup Johann Phillipp, hrabě z Lamberka, 'mýto na Zlaté stezce' z Kreuzberku do Mauthu. Přeložením mýtné brány byl položen základní kámen pro vznik osad na 'Zlaté stezce'. Pokud vyjdeme po hlavní trase z Pasova, rozvětvovala se soumarská cvesta u Salzgattern a vedla přes Röhrnbach, Freyung, Unterkreuzberg (dnes Kreuzberg), Mauth, Finsterau, Kvildu do Kašperských Hor. Zlatou stezku připomínají při výroční oslavě především soumaři, kteří tudy vodili koně s nákladem soli a jiného zboží do Čech. Poprvé se tato slavnost konala dne 4. srpna 1952 pod ještě dnes používaným mottem 'Mauth na Zlaté stezce' (česky 'Mauth' = mýto). Jak za starých časů přijíždí správce z Wolfsteinu nahoru na koni a v doprovodu pomocníků, aby dohlédl na dodržování práv a povinností. Je zapojeno celkem asi 300 osob a společně nás přenesou do dávno zašlých časů, kdy první osadníci měli velmi těžkou práci, stejně jako dřevorubci anebo ženy shánějící trávu pro dobytek. Přes tíživé břémě každodenního života se také oslavovalo, například svatba, především pokud svatebčané pocházeli ze selského rodu, tak svatba byla velkolepě vypravena. Družičky, svědci, panny s věnečky a všichni příbuzní u toho nesměli chybět.

Ort: Mauth

Kontakt: Informační středisko Mauth, Mühlweg 2, 94151 Mauth, Tel. +49 (0)8557/973838

tourismus@mauth.de
www.mauth.de


31.07.2010 , Bischofsreut/KuLaMu-stezka „Kulturní krajina na Zlaté stezce“
Zážitkový doprovod: 'Po stopách soumarů'
    Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416 ...mehr
31.07.2010 14.00 hod

Zážitkový doprovod: 'Po stopách soumarů'
Akce vypukne v Bischofsreutu uprostřed lesů, kde domovní cedule nechají ožít domy prvních osadníků, které jsou podnes obydlené. Putujte pak po prošláplé, středověké obchodní cestě 'Zlatá stezka' stoupající vysoko přes hraniční pohoří u Bavorska do Čech, hledaje stopy po tvrdých chlapících - soumarech, jejichž nenáročné a vytrvalé koně za staletí zanechali hluboké koleje v krajině. Svoji dlouhou společnou, a přesto především v 20. století tak rozdílnou historii vyprávějí dvě různé krajiny podél Zlaté stezky. Čekají Vás napínavé příhody místního průvodce muzea o dobrodružstvích na soumarských cestách, které vedly ve středověku ještě skrz liduprázdnou lesní divočinu s četnými číhajícími nebezpečími a pověstnými pašeráky, na které ještě dnes místní domorodci vzpomínají v dobrém. Bude se vyprávět ale i o 'Železné oponě', která přehradila po roce 1945 Zlatou stezku a to způsobilo i na oko nápadně rozdílný vývoj krajiny na obou stranách hranice.
Délka cca. 3 hod, cena 3 € / rodina 6 €; Cestovní pas s sebou!
Nejmenší počet účastníků 12 osob. Přihlášky jsou možné až jeden den před konáním akce. Při nahlášení skupiny je možno i zvláštní vycházku!
Sraz: Bischofsreut/u kostela.

Ort: Bischofsreut/KuLaMu-stezka „Kulturní krajina na Zlaté stezce“

Kontakt: Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416

KuLaMu.Foerderverein@t-online.de
www.kulamu-foerderverein.de


August

01.08.2010 , Muzeum v přírodě (Freilichtmuseum) Finsterau
Kouzelné pohádky pro a o lidech na Zlaté stezce
    Muzeum v přírodě (Freilichtmuzeum) Finsterau, Museumsstraße 51, 94151 Finsterau, Tel. 08557/96060 ...mehr
01.08.2010

Kouzelné pohádky pro a o lidech na Zlaté stezce
Dvojjazyčné vyprávění Heleny Svobodové a Helmuta Wittmanna.

Rozpustí se hranice mezi češtinou a němčinou a oba jazyky se stanou součastí jednoho a toho samého příběhu, který s napětím vtáhne do děje každého posluchače, a to děti i dospělé, Čechy i Němce a vůbec všechny, kteří se nechají rádi okouzlit světem pohádek a pověstí z lesů na obou stranách hranice.

Příběhům z dávno zašlých časů budeme naslouchat v naší obecní kovárně, kde zručný řemeslník utvářel vybavení, bez kterého by se žádný soumarský kůň při putování po Zlaté stezce do Čech neobešel. Kovář nám ukáže své umění a dovolí tomu či onomu návštěvníkovi si pro jednou bouchnout do rozžhaveného železa.
A o to, zda i ostatní podkovy koňi řádně sedí, se mohou zájemci přesvědčit při krátké vyjížďce na koni. Vše bude probíhat v Muzeu v přírodě (Freilichtmuseum), velmi blízko vesnice Mauth, kde soumaři se svými koňmi překonávali hranici již před více než 500 lety při jejich putování po Zlaté stezce do Čech.

Přesné informace k akci a její časový průběh naleznete na našich stránkách: www.freilichtmuseum.deOrt: Muzeum v přírodě (Freilichtmuseum) Finsterau

Kontakt: Muzeum v přírodě (Freilichtmuzeum) Finsterau, Museumsstraße 51, 94151 Finsterau, Tel. 08557/96060

herzog@freilichtmuseum.de
www.freilichtmuseum.de


06.08.2010 - 07.08.2010 , Grafenau
Historická soumarská slavnost
    Informační středisko Grafenau, Pí. Friedl Tel. +49 (0)8552 962332 ...mehr
06.08.2010 - 07.08.2010

Historická soumarská slavnost
Grafenau vzpomíná na časy, kdy bylo město důležitým překladním místem na 'Zlaté cestě' (Gulden Straß), a to historickým soumarským tažením, středověkým tržištěm na náměstí, mnoha představeními komediantů a hudbou. Grafenau bylo střediskem obchodu se solí mezi Bavorskem a Českými zeměmi. Zarostlý příslušníci soumarů rozloží v pátek 6. srpna noční tábor na návsi Hofmarkplatz v osadě Haus i. Wald (vzdálen 8 km od Grafenau) a v sobotu 7. srpna potáhne s koňmi a povozy tradičním směrem přes Haselberg do Grafenau, kde budou slavnostně uvítáni. Na městském náměstí se již v dopoledních hodinách rozběhne tržní rej. Ožijí zde i stará řemesla někdejších městských cechů: hrnčíři, sedláři, tkalci, výrobci bot, koštětáři, atd.). O zábavu hostů se postarají? komedianti, šermýři, 'lid potúlný' s městským medvědem a rozmanitou muzikou.

Ort: Grafenau

Kontakt: Informační středisko Grafenau, Pí. Friedl Tel. +49 (0)8552 962332

friedl.karin@grafenau.de
www.grafenau.de


15.08.2010
Historické putování ve 3 etapách po Zlaté stezce
    Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151 ...mehr
15.08.2010 09.00 hod

Historické putování ve 3 etapách po Zlaté stezce
Někdejší ochodní cesta 'Zlatá stezka' patřila k nejvýznamnějším středoevropským spojnicím a vedla z Pasova přes Freyung do Čech.

3. etapa: hrad Fürsteneck - Pasov. Cca. 22 km.
Sraz: 09.00 hod na parkovišti u koupaliště (Freibad) Freyung. Zpáteční jízda z Pasova do Freyungu autobusem. Návrat v cca. 19.00 hod.
Přihlášky do 13. srpna, 12.00 hod v informačním středisku/správě lázní Freyung, Tel. 08551/588-150; touristinfo@freyung.de.
Poplatek: Euro 8,- /os.; s kartou hosta Euro 7,- / os.Ort:

Kontakt: Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151

touristinfo@freyung.de
www.freyung.de


19.08.2010 , Bischofsreut/KuLaMu-stezka „Kulturní krajina na Zlaté stezce“
Zážitkový doprovod: 'Po stopách soumarů'
    Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416 ...mehr
19.08.2010 14.00 hod

Zážitkový doprovod: 'Po stopách soumarů'
Akce vypukne v Bischofsreutu uprostřed lesů, kde domovní cedule nechají ožít stavení prvních osadníků, které jsou podnes obydlené. Putujte pak po prošláplé, středověké obchodní cestě 'Zlatá stezka' stoupající vysoko přes hraniční pohoří z Bavorska do Čech, hledajíc stopy po tvrdých chlapících - soumarech, jejichž nenáročné a vytrvalé koně za staletí zanechali hluboké koleje v krajině. Svoji dlouhou, společnou, a přesto především v 20. století, tak rozdílnou historii vyprávějí dvě různé krajiny podél Zlaté stezky. Čekají Vás napínavé příhody místního muzejního průvodce o dobrodružstvích na soumarských cestách, které vedly ve středověku ještě skrz liduprázdnou lesní divočinu s četnými číhajícími nebezpečími a pověstnými pašeráky, na které ještě dnes místní domorodci vzpomínají v dobrém. Bude se vyprávět ale i o 'Železné oponě', která přehradila po roce 1945 Zlatou stezku a to způsobilo i na oko nápadně rozdílný vývoj krajiny na obou stranách hranice.
Délka cca. 3 hod, cena 3 € / rodina 6 €; cestovní pas s sebou!
Nejmenší počet účastníků 12 osob. Přihlášky jsou možné až do jednoho dne před konáním akce. Při nahlášení skupiny je možno zorganizovat i zvláštní vycházku!
Sraz: Bischofsreut/u kostela.

Ort: Bischofsreut/KuLaMu-stezka „Kulturní krajina na Zlaté stezce“

Kontakt: Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416

KuLaMu.Foerderverein@t-online.de
www.kulamu-foerderverein.de


22.08.2010 - 22.08.2010 , Náves v Hinterschmidingu
Kovářská slavnost s historickým soumarským tažením
    Pan Paul, Tel. +49 (0)8551 950170 ...mehr
22.08.2010 - 22.08.2010 od 11.00 hod - ve?er

Kovářská slavnost s historickým soumarským tažením
Ve vsi Hinterschmiding se bude konat velká Kovářská slavnost s představením kovářského řemesla českými a německými kovářskými mistry. Budou se kovat koně, ukoveme podkovy, nože a řetězy a jiné předměty a nástroje.
Kromě toho je na programu lukostřelba, hod podkovou a další atrakce. Na starém hřišti, v centru obce, se bude konat spousta zajímavých představení na téma 'kůň', pořadatelem je IG Pferdetourismus. Historické soumarské tažení bude probíhat od hraničního přechodu Strážný/Philippsreut, dále do Herzogsreutu a Hinterschmidingu, kde bude odpoledne postaveno soumarské ležení. Hospodský i místní spolky v obci se postarají o nabídku starých jídel podle starých receptů pro Váš hladový žaludek. Na místě se bude vařit tmavé nepasterované pivo.


Ort: Náves v Hinterschmidingu

Kontakt: Pan Paul, Tel. +49 (0)8551 950170

schmiedefest@paul-itk.de;info@hinterschmiding.de
www.hinterschmiding.de


27.08.2010 - 29.08.2010
Soumarské tažení ze Stražnýho přes Horní Vltavici a Kubovu Huť do Vimperka
    Pan Pulkrábek, Tel. +420 388 413 800 ...mehr
27.08.2010 - 29.08.2010

Soumarské tažení ze Stražnýho přes Horní Vltavici a Kubovu Huť do Vimperka


Ort:

Kontakt: Pan Pulkrábek, Tel. +420 388 413 800

pulkrabek@meks-vimperk.com
www.meks-vimperk.com


28.08.2010 - 29.08.2010 , Náměstí a areál volného času Vodník Vimperk
Slavnost Zlaté stezky se šumavským korbelem a řemeslným trhem
    Pan Pulkrábek, Tel. +420 388 413 800 ...mehr
28.08.2010 - 29.08.2010 vždy od 10.00 hod

Slavnost Zlaté stezky se šumavským korbelem a řemeslným trhem
Vimperk oslaví Zlatou stezku se Šumavským korbelem a řemeslným trhem, setkáním harmonikářů a samozřejmě soumarským tažením na náměstí a následným ležením soumarů v areálu volného času Vodník ve Vimperku. Již řadu let se setkávají na konci srpna harmonikáři z Čech, Bavorska a Rakouska, hrají a zpívají lidové písničky v
obou řečech. Vrchol představuje příchod soumarské karavany, která cestou projde trasu ze Stražnýho
přes Horní Vltavici a Kubovu Huť a obohatí život tržiště soumarským ležením dne 29. srpna.


Ort: Náměstí a areál volného času Vodník Vimperk

Kontakt: Pan Pulkrábek, Tel. +420 388 413 800

pulkrabek@meks-vimperk.com
www.meks-vimperk.com


September

03.09.2010 - 05.09.2010 , Zámek Wolfstein, 94078 Freyung
Freyungská zámecká slavnost kolem zámku Wolfstein
    Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151 ...mehr
03.09.2010 - 05.09.2010

Freyungská zámecká slavnost kolem zámku Wolfstein
Historický spolek 'In-der-Freyung' (Ve Freyungu) pořádá jako každý rok o prvním zářijovém víkendu Historickou zámeckou slavnost okolo zámku Wolfstein. Každoročně se tam otočí kolo času o několik století zpět do historie.
Pestrý program zajišťují řemeslníci a furianti, trhovci, kejklíři a hudebníci, 'švédský tábor' a tržní drábové. Program rámuje Wolfsteinský turnaj v lukostřelbě.
V těžišti pestrého představení stojí především historická hra uváděná pod širým nebem, ve které zpracovávají zapálení ochotníci z okresního města významné události z historie sídla a nechávají je znovu ožívat. Zámek Wolfstein k tomu nabízí ideální vzrušující kulisu.
V rámci letošního ročníku jde především o dějiny Zlaté stezky a specielním tématem je 'mýtné'.
Více informací na www.in-der-freyung.de


Ort: Zámek Wolfstein, 94078 Freyung

Kontakt: Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151

kilger@freyung.de
www.freyung.de


12.09.2010 , Sraz: Vyhlídka v Steinbüchlu (2 km severně od Pfaffenreutu)
Na cestě po stezce Firmianssteig, staré obchodní cestě'
    Tourist-Information Untergriesbach, Tel. +49 (0)8593 9009 21, Fax: +49 (0)8593 9009 30 ...mehr
12.09.2010 13 - 15 hod

Na cestě po stezce Firmianssteig, staré obchodní cestě'
Návštěvník zažije hledání stop na jedinečném historickém památníku celého Bavorska, který je zapuštěný do země. Jde o žulové desky upevněné na trase historické obchodní cesty, na jedné z vedlejších tras 'Zlaté stezky' vedoucí z Untergriesbachu do 'Nového Světa' (Neue Welt), zároveň jde o lovecký chodníček pasovského knížecího biskupa Firmiana (1763 až 1783) uprostřed přenádherného hvozdu na hoře Kühberg.
(Pevnou obuv s sebou!)Ort: Sraz: Vyhlídka v Steinbüchlu (2 km severně od Pfaffenreutu)

Kontakt: Tourist-Information Untergriesbach, Tel. +49 (0)8593 9009 21, Fax: +49 (0)8593 9009 30

tourist@untergriesbach.de
www.untergriesbach.de


23.09.2010 , Bischofsreut/KuLaMu-stezka „Kulturní krajina na Zlaté stezce“
Zážitkový doprovod: 'Po stopách soumarů'
    Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416 ...mehr
23.09.2010 14.00 hod

Zážitkový doprovod: 'Po stopách soumarů'
Akce vypukne v Bischofsreutu uprostřed lesů, kde domovní cedule nechají ožít stavení prvních osadníků, které jsou podnes obydlené. Putujte pak po prošláplé, středověké obchodní cestě 'Zlatá stezka' stoupající vysoko přes hraniční pohoří z Bavorska do Čech, hledajíc stopy po tvrdých chlapících - soumarech, jejichž nenáročné a vytrvalé koně za staletí zanechali hluboké koleje v krajině. Svoji dlouhou, společnou, a přesto především v 20. století, tak rozdílnou historii vyprávějí dvě různé krajiny podél Zlaté stezky. Čekají Vás napínavé příhody místního muzejního průvodce o dobrodružstvích na soumarských cestách, které vedly ve středověku ještě skrz liduprázdnou lesní divočinu s četnými číhajícími nebezpečími a pověstnými pašeráky, na které ještě dnes místní domorodci vzpomínají v dobrém. Bude se vyprávět ale i o 'Železné oponě', která přehradila po roce 1945 Zlatou stezku a to způsobilo i na oko nápadně rozdílný vývoj krajiny na obou stranách hranice.
Délka cca. 3 hod, cena 3 € / rodina 6 €; cestovní pas s sebou!
Nejmenší počet účastníků 12 osob. Přihlášky jsou možné až do jednoho dne před konáním akce. Při nahlášení skupiny je možno zorganizovat i zvláštní vycházku!
Sraz: Bischofsreut/u kostela.

Ort: Bischofsreut/KuLaMu-stezka „Kulturní krajina na Zlaté stezce“

Kontakt: Podpůrný spolek KuLaMu - Hr. Dorner, Tel. +49 (0)8557 416

KuLaMu.Foerderverein@t-online.de
www.kulamu-foerderverein.de


26.09.2010 , dům Schramlhaus, Abteistr. 8, 94078 Freyung
Otevření tématické zahrady „Život a řemesla na Zlaté stezce'
    Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151 ...mehr
26.09.2010 14.00 hod

Otevření tématické zahrady „Život a řemesla na Zlaté stezce'
V rozlehlé zahradě kolem domu Schramlhaus bude zřízena tématická stezka 'Život řemesel na Zlaté stezce'. Návštěvníkovi bude toto téma přiblíženo pomocí informačních tabulí. Tématická zahrada bude otevřena malou slavností v 14.00 hod.
V domě Schramlhaus ve Freyungu, který je nejstarším selským stavením v obci (postaven asi v r. 1700). Nachází se v něm Wolfsteinské vlastivědné muzeum, ve kterém si můžete prohlédnout, jak sedláci dříve žili.Ort: dům Schramlhaus, Abteistr. 8, 94078 Freyung

Kontakt: Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151

touristinfo@freyung.de
www.freyung.de


Oktober

01.10.2010 - 03.10.2010 , Pasov, tzv. špička, jinak soutok
Umění soli na třech řekách'
    Rauchzeichen o.s., P. Bähnisch, Tel. + 49 (0)851/70790 ...mehr
01.10.2010 - 03.10.2010

Umění soli na třech řekách'
Akce umělců a výstava objektů

Ort: Pasov, tzv. špička, jinak soutok

Kontakt: Rauchzeichen o.s., P. Bähnisch, Tel. + 49 (0)851/70790

baehnisch-passau@t-online.de
www.salzkult.de


02.10.2010
Vizualizace Zlaté stezky z Pasova do Prachatic
    Rauchzeichen o.s., P. Bähnisch, Tel. + 49 (0)851/70790 ...mehr
02.10.2010 19.30 - 21.00 hod

Vizualizace Zlaté stezky z Pasova do Prachatic
Zlatá stezka bude zviditelněna pomocí světelných instalací v různých obcích při hranici a to pomocí silných projektorů na obloze. Po soumraku to bude zahájeno na všech informačních sloupcích a to mezi 19.30 a 21.00 hod. Více informací na www.salzkult.de.

Ort:

Kontakt: Rauchzeichen o.s., P. Bähnisch, Tel. + 49 (0)851/70790

baehnisch-passau@t-online.de
www.salzkult.de


03.10.2010
Putování po stopách Waldschmidta: „Na Zlaté stezce' - díl 2
    Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151 ...mehr
03.10.2010 09.00 hod

Putování po stopách Waldschmidta: „Na Zlaté stezce' - díl 2
Maximilian Schmidt se zdržoval v létě 1893 delší dobu ve Freyungu. V té době vznikl jeho román 'Na Zlaté stezce'. V tomto románu popsal jedny z nejhezčích míst v okolí Freyungu. Obě bronzové sochy 'Pfenniggeiger' na domě Kurhaus a píseň 'Tam v krásné Šumavě' hrají hlavní roli. S touto knihou jako ukazatelem cest budeme sledovat stopy 'Na Zlaté stezce'.
Druhý úsek povede z Grainetu po stopách Zlaté stezky k zaniklým osadám Schwendreut a Leopoldsreut. Dále přes horu Haidel (1167m) k poutní kapli Kohlstattbrunn a zpět do Grainetu.
Délka tras: Cca. 15 km.
Sraz v 09.00 hod u farního kostela v Grainetu; návrat v cca. 16.00 hod.
Přihlášky do 1. října, 12.00 hod v informačním středisku/Kurverwaltung Freyung, Tel. 08551/588-150.
Poplatek za vedlejší náklady: 2,- Euro/os.; s kartou hosta 1,- Euro/osOrt:

Kontakt: Informační středisko Freyung, Hr. Kilger, Tel. +49 (0)8551 588151

touristinfo@freyung.de
www.freyung.de


10.10.2010 , farní kostel Sv. Petra a Pavla, 94065 Waldkirchen
Slavnostní bohoslužba k jubilejnímu roku „1000 let Zlaté stezky“
    Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433 ...mehr
10.10.2010 10.00 hod

Slavnostní bohoslužba k jubilejnímu roku „1000 let Zlaté stezky“
S bývalým biskupem Franzem Xaverem Ederem v městském farním kostele sv. Petra a Pavla.

Ort: farní kostel Sv. Petra a Pavla, 94065 Waldkirchen

Kontakt: Odbor cestovního ruchu Waldkirchen, Hr. Hobelsberger, Tel. +49 (0)8581 19433

hobelsberger@waldkirchen.de
www.waldkirchen.de


16.10.2010 , Sraz: dům Emerenz-Meier, Schiefweg, 94065 Waldkirchen
Vycházka s četbou úryvků na nejkrásnější části Zlaté stezky okolo Waldkirchenu'
    Reinhilde Schreiber, Tel. +49 (0)8581 2865 ...mehr
16.10.2010 14.30 hod - cca. 16.30 hod

Vycházka s četbou úryvků na nejkrásnější části Zlaté stezky okolo Waldkirchenu'
… Od smírčího kříže k bývalé šibenici na hoře Sicklingerberg

S různými autory z regionu, jako např. vedoucím odboru kultury Adreasem Pietzschem nebo umělkyní Reinhilde Schreiber.
V nabídce je volný literární program, při kterém budou autoři přednášet výhradně vlastnoručně napsané básně, texty, prózu nebo lyriku. Organizátoři slibují turistům zcela vyjímečné podzimní odpoledne po stopách dávno zaniklých soumarů. Karl Saxinger z Muzea Zlaté stezky ve Waldkirchenu obohatí navíc putování zajímavými příběhy 'k Zlaté stezce' a to velkým rozsahem znalostí a fundovanými poznatky o pozadí všeho dění.
Účast je zdarma, přihlášení není nutné.


Ort: Sraz: dům Emerenz-Meier, Schiefweg, 94065 Waldkirchen

Kontakt: Reinhilde Schreiber, Tel. +49 (0)8581 2865

schreiber.waldkirchen@freenet.de
www.waldkirchen.de


November

12.11.2010 - 21.11.2010 , dům 'Haus der Natur, Kunst, Kultur und Jugend' (HNKKJ), Marktmühlerweg 4, 94065 Waldkirchen
Výstava maleb sídel na Zlaté stezce
    R. Berndl Tel.: +49 (0)8581 8484 ...mehr
12.11.2010 - 21.11.2010

Výstava maleb sídel na Zlaté stezce


Ort: dům 'Haus der Natur, Kunst, Kultur und Jugend' (HNKKJ), Marktmühlerweg 4, 94065 Waldkirchen

Kontakt: R. Berndl Tel.: +49 (0)8581 8484

rupert.berndl@freenet.de
www.waldkirchen.de www.hnkkj.de


Dezember

28.12.2010 - 01.01.2011 , Kašperské Hory
Vánoční akce na hradě Kašpersk
    Pan Svoboda, Tel. +420 376 582 324 ...mehr
28.12.2010 - 01.01.2011

Vánoční akce na hradě Kašpersk
Mimojiné s divadelním představením k obchodním spojením a doprovody v češtině a němčině. Tím bude zahájeno 650-leté jubileum 'Zlaté cesty' /Gulden Strass/, které bude slaveno v partnerských městech Kašperské Hory a Grafenau.

Ort: Kašperské Hory

Kontakt: Pan Svoboda, Tel. +420 376 582 324

karlsberg@seznam.cz
www.sumavanet.cz/khory; www.kasperk.cz


Imprese ze stezky


bigal.jpg
» obrázková galerie

Tipy na výlety:
Knihy o tématu:


Frantisek Kubu/ Petr Zavrel:
„Der Goldene Steig",
Historische und archäologische Erforschung
eines bedeutenden Handelsweges,
Band 1: Die Strecke
Prachatitz - Staatsgrenze, Verein
für Ostbairische Heimatforschung,
Passau 2001.


Paul Praxl:
Der Goldene Steig
Morsak-Verlag, Grafenau 1993,
ISBN 978-3-87553-420-7.


Paul Praxl:
Salzhandel und Saumverkehr,
2. Auflage, Waldkirchen 1989.


Paul Praxl:
Goldener Steig - Vom Saumweg
zur Region in: Kulturregion Goldener
Steig, München, 1995, ISBN
3-926303-45-X.


„Wege des Salzes"
Kulturgeschichtlicher Wanderführer.
Haus d. Bayer. Geschichte, 1995.

CD "Bayern, Böhmen und das Salz" vom Haus der Bayerischen Geschichte


Brettspiel des Gymnasiums Waldkirchen


Salz - Der Weg des weißen Goldes
Historischer Dokumentarfilm über die Geschichte und den Transport des Salzes von den Vorkommen in Hallein nach Böhmen produziert zum Anlass „1000 Jahre Goldener Steig"
Dauer: ca. 60 Minuten
Datenträger: DVD und Blu ray
EUR 12,90 zzgl. EUR 2,- Versand
Bestellungen und weitere Infos www.kulamu-foerderverein.de

Michael Sellner:
Auf den Spuren der Säumer
Ein heimatkundliches Lesebuch in zwei Sprachen, Wendebuch in deutscher und tschechischer Sprache, 164 Seiten
Herausgeber: Förderverein Kulturlandschaftsmuseum Grenzerfahrung e. V.
ISBN: 978-3-00-029896-7
EUR 14,90 zzgl. EUR 2,- Versand
www.kulamu-foerderverein.de


Hörbuch Leopoldsreut
Eine Sammlung von Texten mit der Musik aus dem Festspiel Leopoldsreut
EUR 8,90 zzgl. EUR 2,- Versand
Bestellungen und weitere Infos www.kulamu-foerderverein.de